TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

MANIFEST DE REGIDORS I EX REGIDORS DELS AJUNTAMENTS DE LA GARRIGA, LES FRANQUESES I L'AMETLLA DEL VALLÈS


AQUEST DIMECRES 9-12-09 AL VESPRE ÉS VA PRESENTAR EL MANIFEST “D’OPOSICIÓ A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA D'INCINERACIÓ DE BIOMASSA EN EL SECTOR B8 DE LA GARRIGA”.

AQUEST MANIFEST L’HAN SIGNAT, FINS A AVUI, 36 CÀRRECS I EXCÀRRECS ELECTES DELS MUNICIPIS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA QUE AHIR EL VAN PRESENTAR A LA SEU CONSELL DE POBLE DE LLERONA (LES FRANQUESES).

EL MANIFEST


Els i les sota signants, càrrecs electes i excàrrecs electes dels Ajuntaments de la Garriga,
l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès, manifestem la nostra oposició a la
instal·lació d’una planta d’incineració de biomassa en el sector B8 de la Garriga.


Els i les sotasignants no estem en contra de les energies renovables i la planta de cogeneració
d’energia amb biomassa forestal és una d’elles, però en no ser innòcua ni neta, considerem que,
abans de la seva implantació, s’han de tenir en compte molts altres factors.


Entenem que l´ús d’aquesta matèria es positiva com energia renovable, destinada a finalitats
d’interès local i a partir dels recursos de l’entorn. Però entenem que aquest no és el cas de la
planta que es vol instal·lar, que té per objectiu principal la producció d’energia elèctrica que es
comercialitzarà a la xarxa general, amb la crema de 60.000 tones anyals, d’incert
subministrament.


Considerem que aquesta energia no és innòcua, ja que metges especialistes i persones de ciència
han alertat dels perills que pot representar per a la salut. La combustió produeix emissions
(CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines)
que són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties greus.


La ubicació prevista es molt propera a zones industrials, masies i zones residencials, amb
equipaments escolars, i tot que les emissions declarades no superin els màxims permesos per la
llei, caldria tenir present que no estan adaptades a la normativa europea, es raonable aplicar el
principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600
metres com està projectat.


El transport de les 60.000 tones de biomassa són d’aprovisionament incert, ja que no existeix
cap pla forestal que garanteixi l’abastiment de materia primera suficient., i generarà un volum
important de camions de gran tonatge que complicaran la mobilitat de l’entorn.


És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000. No
s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar
l’ecosistema. La planta desequilibrarà l’entorn natural, restant valor a altres activitats d’interès
social i econòmic com l’activitat termal i balneària de la Garriga i l’activitat agrícola i ramadera
de l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès doncs la ubicació proposada està molt a prop
de camps de conreu i les emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el
sòl, les plantes i els animals i així entrarien a la cadena alimentària.


Cal remarcar que, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, el Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès i el Consell de Poble de Llerona ja han aprovat diferents mocions de
rebuig a la ubicació de la planta incineradora.


Atès que per tal d’encabir aquesta planta incineradora en les instal·lacions de la deixalleria
Tamayo cal fer una modificació del Pla General de la Garriga i vist que, amb l’actual projecte,
aquesta actuació només afavoreix interessos privats.


Considerem que no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic o jurídic
que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest indret i per tots aquest
motius, sumant-nos a les nombroses protestes socials que aquest projecte ha provocat, palesat en les 3000 signatures personals que ja han estat recollides, LA NOSTRA OPOSICIÓ ÉS
CATEGÒRICA.


A més, per ratificar el que hem exposat, volem donar el nostre suport a l’Associació Plataforma Antiincineradora del Congost per la seva tasca i ens adherim al seu manifest.


La Garriga, L’Ametlla i Les Franqueses a 9 de desembre de 2009.

PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST PRESENTALA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST HA ORGANITZAT PEL PROPER DISSABTE, DIA 12 DE DESMBRE DE 2009, A LES 18 H, I LA SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA, XERRADA - COL·LOQUI TITULADA:

"ELS EFECTES NOCIUS DE LA INCINERACIÓ DE BIOMASSA"
INTERVINDRAN:
Alfons López Salgueiro
Professor de l’Institut Químic de Sarrià i Director de Master d’Enginyeria Ambiental d’Empreses, ex regidor de medi ambient de l’ajuntament de la Garriga i ex Director General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Josep Martí i Valls
Doctor en Medicina
Ex delegat de Sanitat i Medi Ambient de l'ajuntament de Barcelona
Membre de la Junta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
Amb la col·laboració i suport de CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius) i Ecologistes de Catalunya.


MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES CONTRA EL PROJECTE DE PLANTA DE BIOMASSA

El passat 26 de novembre el plé de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va aprovar per unanimitat posicionar-se en contra del projecte de la planta de biomassa. A continuació detallem integrament la moció aprovada.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-EV-AM PER
DEMANAR A L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA LA RETIRADA DEL
PROJECTE DE PLANTA INCINERADORA DE BIOMASSA PROMOGUT PER
L’EMPRESA REBROT I PAISATGE, S.L.


ATÈS que, l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. vol instal·lar una planta
incineradora de biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de
la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distancia
del nostre municipi.
ATÈS que, el Consell de Poble de Llerona a mostrat públicament els seu
malestar per la implantació de la planta incineradora de biomassa en les
instal·lacions de la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1
Km de distancia del poble.
ATÈS que, la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la
venda a R.E.E.
ATÈS que, el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà
biomassa amb ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això
generarà 1200 Tm/any de cendres per fet de la combustió.
ATÈS que, cremar biomassa forestal és considera energia renovable però no
neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos
orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació
excessiva a l’organisme provoca malalties Graus
ATÈS què, la proximitat del projecte a la població genera riscos encara que les
emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable
aplicar el principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis
urbans de 4 Km.
ATÈS que, La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte
ecològic sinó econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW
produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el màxim de benefici.
No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva
energia va directament a la xarxa general controlada per grans empreses
elèctriques.
ATÈS que, no hi ha cap projecte d’aprovisionament de les 60.000 tm anys de
biomassa forestal en un radi de 50 km tal com determina el mon científic per
mantenir l’equilibri de les emissions del CO2.
ATÈS que, és un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en
compte l’opinió dels municipis colindants afectats.
ATÈS que, no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic
o jurídic que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest
indret.
ATÈS que, és injustificable que es vulgui implantar en una zona colindant a la
protegida Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte
ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema.
ATÈS que, malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels
veïns dels municipis afectats i hipoteca el territori. Ens convertim en una ciutat
més del cinturó de Barcelona perdent el valor afegit i qualitat de vida de la que
gaudíem.
ATÈS que, des d’un punt de vista urbanístic cal deixar sense efecte el
procediment de llicència ambiental per:
- No és justificable la modificació del POUM per ubicar-hi la planta de
biomassa per interessos privats.
- Les activitats actuals no s’ajusten als paràmetres urbanístics establerts
en el planejament vigent. No s’ha incoat cap expedient de disciplina
urbanística durant aquests anys ni de descontaminació del sòl i del seu
entorn.
ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de
57.000 m3/gasos/hora
ı11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
ı9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
ı1,5Kg/hora PST (partícules)
ı7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
ı8.122 Kg/h de H2O
ı2.991 Kg/h de O2
ı26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del
protocol de Kioto.
ATÈS que, la ubicació de la incineradora esta molt a prop de camps de conreu i
les emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el sol i
així entrarien a la cadena trofica.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la ubicació de la planta incineradora de
biomassa en el Polígon Industrial de Can Tarres, per la seva proximitat a les
zones urbanes de les Franqueses del Vallès.
Segon.- DEMANAR al Ajuntament de La Garriga que no es concedeixi la
llicencia ambiental a la planta incineradora de biomassa en la ubicació actual, o
qualsevol altra ubicació que pugui afectar els veïns i veïnes de les Franqueses
del Vallès
Tercer.- PARTICIPAR com institució, en les campanyes que s’han endegat i
s’endeguin en contra de la planta incineradora de biomassa, així com estudiar
i/o endegar possibles accions administratives i/o legals, si fos necessari, per
defensar els interessos dels veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès en
front d’aquesta amenaça.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a l’ajuntament de la Garriga, al
Consell Comarcal del Vallés Oriental, al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al Consell del Poble de Llerona i a
l’associació Plataforma Antiincineradora del Congost.

MANIFEST DE LA PLATAFORMA

MANIFEST
DE L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST

EN CONTRA DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BIOMASSA

AL MUNICIPI DE LA GARRIGA

L’Associació Plataforma Antiincineradora del Congost no està en contra de les energies renovables i la planta de cogeneració d’energia amb biomassa forestal és una d’elles, però en no ser innòcua ni neta, considera que, abans de la seva implantació, s’han de tenir en compte molts altres factors. Per aquest raonament es manifesta obertament en contra de la instal·lació d’una planta de cogeneració d’energia a base de biomassa forestal, al terme municipal de la Garriga, pels següents motius:

1. Metges especialistes i científics s’han pronunciat en contra d’aquesta planta pel perill que representa per a la salut.
2. Les plantes de biomassa no deixen de ser incineradores. Es considera energia renovable, però no neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties greus.
3. La proximitat del projecte a zones residencials i a població escolar. Encara que les emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable aplicar el principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600 metres com està projectat.
4. La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte ecològic sinó econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el màxim de benefici. No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva energia va directament a la xarxa general.
5. No hi ha cap pla forestal per a l’aprovisionament de les 60.000 tm/any de biomassa, que necessita la planta, en un radi de 50 km. Distància determinada pel món científic per mantenir l’equilibri de les emissions del CO2.
6. És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema.
7. Malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels veïns dels municipis afectats i hipoteca el territori.
8. L’administració pública no pot admetre que els interessos particulars d’una empresa la condicioni a modificar el pla general urbanístic per encabir-hi la planta de biomassa i a la vegada legalitzar les irregularitats consentides en els darrers anys.
9. És un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en compte l’opinió dels municipis colindants afectats.
10. La majoria de partits polítics amb representació a l’Ajuntament de la Garriga, excepte UDC, ICV i GIG, fins a dia d’avui, malgrat totes les denúncies presentades per la Plataforma, no han mostrat cap interès per aturar aquest projecte. Al contrari, l’avala i el recolza plenament en un exercici de total irresponsabilitat que hipoteca present i futur de tots els municipis afectats, i és per això que els fem responsables de les conseqüències.IRREGULARITATS DETECTADES

* L’Ajuntament de la Garriga no va posar el projecte a l’exposició pública ni veïnal, que pertocava, abans de trametre l’expedient a la Conselleria de Medi Ambient.

* Davant les primeres al·legacions presentades, nov. de 2007, a l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada), aquest organisme de la Generalitat va demanar arguments a l’empresa promotora per contestar-les. D’aquesta manera demostra la poca solidesa del primer informe favorable realitzat l’any anterior pel mateix OGAU.

* Les següents al·legacions obliga l’OGAU a rectificar, en dos informes posteriors, les seves conclusions. I així determina que el projecte s’ajusta a la llei malgrat que no existeix el certificat de compatibilitat urbanística, que obliga la llei 3/98 de “procedimiento administrativo”.

* La Conselleria de Salut inicialment va denegar l’autorització si no es presentava informació addicional. Malgrat que aquest requeriment no va ser complert, finalment va donar el seu vist i plau tot i manifestar no haver estat presentada la documentació sol·licitada.

* Informe de l’UPC, s’encarrega un informe de dispersió ambiental (nov-08) que creiem contradictori, incomplet i tendenciós. S’ha requerit l’Ajuntament a fer una exposició pública per part de l’UPC. A data d’avui no s’ha fet.

* L’Ajuntament de la Garriga no ha respòst les al·legacions ni informes jurídics, urbanístics i tècnics presentats per aquesta Associació i els seus advocats.

* Han estat presentades 2500 signatures a l’Ajuntament de la Garriga en contra d’aquesta planta de biomassa i fins ara han estat del tot ignorades, cap partit polític en les darreres eleccions va aconseguir aquest nombre de votants.

* Falta de participació i informació per part de l’Ajuntament de la Garriga.

*Les conclusions en contra, a què es va arribar sobre la planta de biomassa en el procés obert de l’Agenda 21, han quedat totalment ignorades en el seu informe final.

*Un membre dels serveis jurídics de l’Ajuntament també ha assessorat l’empresa promotora del projecte. Això hauria de qüestionar i invalidar tota decisió presa a instàncies d’aquest departament.

*L’expedient de major cabuda a favor de l’empresa promotora inclou terrenys de domini públic hidràulic i camins públics. Esperem que l’Ajuntament de la Garriga i l’ACA (Agència Catalana d’Aigua) puguin justificar la seva desídia en la defensa del patrimoni públic.És per tots aquest motius que rebutgem la possibilitat plantejada, que al terme municipal de la Garriga hi pugui anar aquesta planta de cogeneració amb biomassa forestal.

Recentment hem rebut el suport de l’ajuntament de Les Franqueses que s’ha posicionat unànimement en contra de la planta incineradora de biomassa i de càrrecs i excàrrecs electes de l’ajuntament de la Garriga.


La Garriga, desembre de 2009

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST

Correu electrònic: plataformacongost@gmail.com
Blog: http://antiincineradoradelcongost.blospot.com/Col·laboracions econòmiques a través de

QUÈ HI HA AL DARRERA D'AQUESTA INCINERADORA??Convidem a tothom, que vulgui manifestar el seu rebuig a la planta de biomassa projectada a la Garriga, a reunir-nos cada dissabte, i en silenci, entre les 19 i les 19:30 h. a la Plaça de l'Esglèsia de la Garriga amb el lema......

Què hi ha al darrera d’aquesta incineradora?

Que..... després que metges de diverses especialitats i científics especialistes en temes de contaminació i salut, ens asseguren que aquest projecte no és recomanable per a la salut de la població, i no s’atura aquesta planta?

Que..... malgrat els informes ens diuen que no és recomanable ubicar aquesta planta a menys de 4 km de qualsevol població, degut a l’alta contaminació en aquest perímetre, es segueixi, implacablement, tirant endavant, amb tossudesa, aquest projecte?

Que..... el projecte no contempla ni el número d’empleats, ja que és una planta amb possibilitats altament mecanitzades?

Que..... no hi hagi cap pla forestal a mig termini que justifiqui la incineració de 60.000.000 de quilos/any, quan des del Sr. Carles Vilaseca, no ha parat de vendre el projecte com a ecològic per el manteniment dels boscos de les nostres contrades.

Que..... justifiqui, saltant-se les normes, una modificació del POUM…..en favor d’un projecte privat?

Que..... perquè el NOU9, del Vallès Oriental, dirigit pel Sr. Pep Mas, de La Garriga, des de fa dos anys no ha parat de cantar-nos les excel·lències de dita planta, com si es tractés d’un “xalet d’estiueig”?

Que..... perquè la majoria dels regidors d’aquest ajuntament hi estan a favor, fent-se responsables de les futures conseqüències per a la salut de la població, o almenys, no s’hi han mostrat decididament en contra?

Que..... perquè no hi hagi una garantia del que s’hi vol incinerar, quan el pla d’incineració permet que cada 8 anys es pugui redefinir, què s’hi vol incinerar en aquesta planta?

Que..... que no es contempli cap projecte d’aprofitament de l’escalfor, que aquesta genera, en favor de La Garriga?

Que..... bo i tot el que hem exposat, no s’accepti que La Garriga deixa, per sempre, el territori hipotecat al voltant d’aquest projecte, i perd la seva vàlua com a espai de qualitat mediambiental.


Per aquests motius, i d’altres més, és pel que us convoquem a tota la població a reunir-nos a la plaça de l’ajuntament de La Garriga, cada dissabte, des de les 7, durant mitja hora, fins a 2/4 de 8 del vespre, fins que no ens assegurin que aquesta planta en concret no es construirà.

PLATAFORMA ANTI INCINERADORA DEL CONGOST

FOTOMUNTATGE FET A PARTIR DEL PROJECTE PRESENTAT


A partir de les característiques del projecte presentat, els nostres tècnics, han fet aquest fotomuntatge.

PRINCIPI DE PRECAUCIÓ

Tres metges locals han publicat un manifest, actualment recolzat per més de 60 profesionals sanitaris, en el que es prioritza el principi de precaució als interessos econòmics.

Biomassa i salut


Reflexions sobre el projecte d’instal·lació d’ una planta de cogeneració d’energia amb biomassa forestal a la nostra comarcaÉs sabut que les energies renovables constitueixen una alternativa desitjable per reduir altres fons d’ energia més contaminants, com són les obtingudes a partir dels combustibles fòssils. Les administracions públiques dels governs abonen el seu desenvolupament. El mateix Parlament Europeu es pronunciava fa uns tres anys respecte a una d’ aquestes potencials fonts energètiques, la biomassa, com “una alternativa per combatre el canvi climàtic i les emissions d’efecte hivernacle, amb una consegüent reducció de la dependència del recurs energètic no regenerable, com és el petroli”.

El projecte d’ instal·lació d’ una planta de biomassa en el terme de La Garriga ha estat ben rebut per sectors que veuen com a desitjable no tan sols la contribució en la producció d’ energia “més neta”, si no també altres beneficis com poden ser la neteja dels boscos amb la previsible disminució del risc d’ incendis forestals, i també la creació de nous llocs de treball. Així doncs, el seu interès radicaria no tan sols en aquest aspecte relacionat amb el medi ambient, si no també en el rendiment econòmic que podria comportar.

Des de que es coneix el projecte, la societat civil, els governs municipals i els partits polítics de La Garriga i de les poblacions veïnes com Les Franqueses i L’Ametlla del Vallès han procurat dotar-se de la informació suficient per abonar la seva instal·lació o bé cercar raons per oposar-s’hi.

Una de les raons per posar en qüestió la idoneïtat del projecte és el relacionat amb els efectes perjudicials per a la salut dels ciutadans que viuen en aquests entorns.

Sabem que les evidències sobre els efectes perniciosos dels contaminants sobre la salut a vegades no són fàcils d’establir, ja que en l’aparició de les malalties concretes hi poden intervenir molts altres factors com els genètics, dietètics, temps d’exposició a les substàncies tòxiques, etc.

Considerant a la biomassa com a font d’ energia renovable sembla donar-se la paradoxa de que amb la seva crema es pot contribuir a la reducció de la contaminació global, però a costa d’empitjorar el medi ambient de les zones properes a la planta esmentada.


De les dades que hem pogut conèixer a través dels estudis publicats i de les opinions de grups experts, ens sembla important destacar-ne els següents :

· La combustió de la biomassa genera multitud de gasos, partícules i substàncies químiques, diòxid de carboni, òxids de nitrrògen, monòxid de carboni, diòxid de sofre, compostos orgànics volàtils i molts d’ altres, molts d’ ells amb potencials cancerígens i teratògens (malformacions en el fetus) per efecte de la seva acumulació en l´ organisme.

· La crema de grans volums, que es realitzaria de forma continuada la majoria dels dies de l’ any, malgrat els procediments previstos per reduir-ne el seu impacte, deterioraria de forma indiscutible la qualitat de l’ aire.

· La proximitat de la instal·lació a les zones habitades on hi ha una població escolar molt a prop de la mateixa comportaria una exposició mantinguda a les substàncies contaminants (aquest tipus d’ instal·lacions haurien d’ubicar-se, segons els experts a la major distancia possible dels llocs residencials, superant com a mínim els quatre quilòmetres).

Per tot això, creiem aquest previsible empitjorament de la qualitat de l’aire augmentaria els riscos potencials sobre la salut humana.

Encara que les agències que han de valorar els nivells de contaminants puguin considerar que no superen els permesos legalment, ateses les consideracions esmentades, és raonable contemplar el “principi de precaució”, pel qual han d’establir-se accions per la protecció individual i col·lectiva de la salut, inclòs abans d’establir de forma científicament concloent la relació causa - efecte.

Com a professionals de la salut que treballem en l’entorn comunitari on està projectada la planta de biomassa volem manifestar la nostra oposició a aquest projecte en el seu disseny actual.Dr. Joan Padrós Bou Dr. Enric Domènech Pardo Dr. Ramon Velayor Balcells

PARTICIPACIÓ EN ELS PLENS DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA


Des del passat mes de juny hem anat assistint a tots el plens celebrats a l'Ajuntament de la Garriga. En tots ells hem intervingut fent preguntes, als regidors i principalment a l'alcaldessa, relacionades amb el procés de l'expedient de la planta de biomassa.
1)....

RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ

La Plataforma Antiincineradora del Congost ha estat constituïda com associació, amb número de registre 39752 i NIF. G65073512. De conformitat amb els seus Estatuts, el President en funcions de la mateixa va convocar Assemblea General ordinària, que es va celebrar el dia 15 de novembre.Es va renovar la Junta Directiva en funcions i a partir d'aquesta data ha quedat composta per 12 persones: 1 president, 2 vicepresidents, 1 tresorer, 1 tresorer adjunt, 1 secretari, 1 secretari adjunt i 5 vocals.

EXPEDIENT DE MAJOR CABUDA

Durant el mes de setembre s'ha dictat una auto judicial pel qual els terrenys que ocupa el Grup d'empreses Tamayo s'amplia quasi en tres hectàrees (tres camps de futbol).

L’expedient de major cabuda a favor de l’empresa promotora inclou terrenys de domini públic hidràulic i camins públics. Esperem que l’Ajuntament de la Garriga i l’ACA (Agència Catalana d’Aigua) puguin justificar la seva desídia en la defensa del patrimoni públic.

DENÚNCIA A LA COMISSIÓ EUROPEA


En data 17 de setembre de 2009 hem presentat denúncia a la Comissió Europea per vulneració de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, una vegada s'estan tolerant activitats potencialment contaminants del sòl i s'està tramitant l'atorgament de la Llicència ambiental per a la ubicació d'una planta de cogeneració d'energia elèctrica mitjançant Biomassa. Aquestes activitats poden provocar danys irreversibles en la en l'Espai de la Xarxa Natura 2000 - Riu Congost al seu pas pel terme municipal de la Garriga.

dilluns, 7 de setembre de 2009

L'AJUNTAMENT DE BERGA DIU NO A LA PLANTA DE BIOMASSA

Hem fet la transcripció dels mails que ens han arribat de terres del Berguedà. Com sabeu Rebrot i Paisatge projectava també fer el mateix tipus de planta de biomassa a Berga. El mateix projecte i el mateix problema urbanístic, allà sembla que s'ho han prés més seriosament i no requalificaran els terrenys per poder fer la incineradora. Fixeu-vos si entreu a la pag.web que la informació que tenen els companys de Berga és la mateixa que la nostra. ENHORABONA!!! Veurem si els polítics d'aquí en prenen nota, ja han rebut aquest mateix mail.

----- Original Message -----Sent: Wednesday, September 02, 2009 6:12 PMSubject: publicat a ACN
publicat a ACN i també al portal http://www.bergactual.cat/ (del calendari que hi ha a la dreta cliqueu les noticies del dia 2 de setembre)
Berga descarta instal·lar una central de biomassa a tocar de la depuradora Montserrat Ayala // ACN // 02.09.2009 15.05 h Ref. 505318Berga (ACN).- L'alcalde de Berga (Berguedà), Juli Gendrau, ha comunicat a l'empresa promotora Rebrot i Paisatge SL que no es farà una requalificació urbanística dels terrenys a tocar de la depuradora per poder-hi ubicar una central de biomassa. Gendrau ha explicat que la manca de suport social i polític per poder modificar la qualificació dels terrenys han fet que el consistori descarti aquesta opció. Tanmateix ha assegurat que des de l'Ajuntament es treballarà per evitar que la comarca perdi una inversió com aquesta i ha avançat que està negociant amb els ajuntaments de Cercs,Viveri Serrateix, Bagà i Saldes la possibilitat de fer un projecte mancomunat per fer una planta de biomassa en un altre indret.
02.09.2009 15.05 h // Montserrat Ayala // ACN Ref. 505318
Els terrenys on Rebrot i Paisatge SL volia construir la central de biomassa estan qualificats com a serveis tècnics. Aquesta qualificació no és compatible amb la generació d'energia elèctrica i per tant, per ubicar-hi la planta, calia modificar el planejament urbanístic. L'alcalde de Berga ha explicat que davant d'una proposta i una inversió d'aquestes característiques, el consistori tenia l'obligació de valorar-la. No obstant això, la manca de suport polític per aprovar la requalificació dels terrenys -CiU governa en minoria- i l'oposició social al projecte liderada des del càmping de Berga ha motivat que s'acabi descartant aquesta possibilitat. Malgrat aquesta decisió, Gendrau ha avançat que el consistori treballarà per evitar que aquesta inversió es perdi i ha anunciat que es treballarà, conjuntament amb altres poblacions, per aconseguir que s'instal·li en un altre municipi, encara que el projecte el lideri alguna altra empresa. En aquest sentit ja hi ha converses amb quatre poblacions més per fer un projecte mancomunat d'abast comarcal, al qual es podrien afegir altres municipis interessats. El propietari i administrador de la societat que gestiona el càmping de Berga, Joan Barniol, ha expressat la seva satisfacció per la decisió municipal de descartar el projecte. Barniol va encapçalar l'oposició al projecte perquè considerava que el lloc on es plantejava fer no era el més idoni.
02.09.2009 15.07 h // Ayala, Montse // ACN Ref. 505318 L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, diu que es treballarà per aconseguir que la inversió de la planta de biomassa es faci en un altre indret de la comarca. (SO TELEFÒNIC)Durada : 40 s Traducció a : Español © 2008 Intracatalònia, SA Tots els drets reservats--Jordi Simon - Berguedà Actual <jordisimon@bergactual.cat>
publicat a ACN i també al portal http://www.bergactual.cat/L’ajuntament de Berga descarta instal•lar una central de biomassa a tocar de la depuradora Publicat a Medi Ambient, Societat - 2-setembre-2009 per Jordi Simon
Finca de Berga on s´ubicaria la planta de cogeneració de biomassa.Foto: Montse Ayala / ACNBerga (ACN).- L’alcalde de Berga (Berguedà), Juli Gendrau, ha comunicat a l’empresa promotora Rebrot i Paisatge SL que no es farà una requalificació urbanística dels terrenys a tocar de la depuradora per poder-hi ubicar una central de biomassa. Gendrau ha explicat que la manca de suport social i polític per poder modificar la qualificació dels terrenys han fet que el consistori descarti aquesta opció.Tanmateix ha assegurat que des de l’Ajuntament es treballarà per evitar que la comarca perdi una inversió com aquesta i ha avançat que està negociant amb els ajuntaments de Cercs, Viver i Serrateix, Bagà i Saldes la possibilitat de fer un projecte mancomunat per fer una planta de biomassa en un altre indret. Els terrenys on Rebrot i Paisatge SL volia construir la central debiomassa estan qualificats com a serveis tècnics. Aquesta qualificació no és compatible amb la generació d’energia elèctrica i per tant, per ubicar-hi la planta, calia modificar el planejament urbanístic. L’alcalde de Berga ha explicat que davant d’una proposta i una inversió d’aquestes característiques, el consistori tenia l’obligacióde valorar-la. No obstant això, la manca de suport polític per aprovar la requalificació dels terrenys –CiU governa en minoria- i l’oposició social al projecte liderada des del càmping de Berga ha motivat que s’acabi descartant aquesta possibilitat. Malgrat aquesta decisió, Gendrau ha avançat que el consistori treballarà per evitar que aquesta inversió es perdi i ha anunciat que es treballarà, conjuntament amb altres poblacions, per aconseguir que s’instal•li en un altre municipi, encara que el projecte el lideri alguna altra empresa. En aquest sentit ja hi ha converses amb quatre poblacions més per fer un projecte mancomunat d’abast comarcal, al qual es podrien afegir altres municipis interessats. El propietari i administrador de la societat que gestiona el càmping de Berga, Joan Barniol, ha expressat la seva satisfacció per la decisió municipal de descartar el projecte. Barniol va encapçalar l’oposició al projecte perquè considerava que el lloc on es plantejava fer no era el més idoni.

dimecres, 2 de setembre de 2009

dimarts, 21 de juliol de 2009

DECLARACIÓ DE METGES CONTRA LA INCINERACIÓ

http://www.noincineradorabcn.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?v=hwI1ul5PBrc

Resum roda de premsa de la presentació Declaració de Metges Contra la Incineració. 15 de juliol de 2009.

Roda premsa donada per:

Eduard Rodriguez-Farré. Doctor en Medicina. Professor d’Investigació de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona IIBB-CSIC. Cap del Grup de Neurotoxicologia Ambiental de CIBERESP.
Merçe Girona, PCRR – EdC (Plataforma Cívica Prevenció de Residus-Ecologistes de Catalunya)
Albert Ferris, CAPS (Centre d’Anàlisi i Planificació Sanitari)
Oscar Perez, PCRR – EdC

Durant la roda premsa, a pregunta d’un company de la Plataforma Antiincineradora del Congost, va quedar molt clar que, tot el que es va explicar, és aplicable a les incineradores de Biomassa, com la es vol instal·lar a la Garriga. Les preguntes i les respostes estan explicades en aquest resum.

El Dr. Eduard Rodriguez, comença la roda de premsa comentant que, es pot trobar informació, que ratifica el motiu de la declaració de metges contra la incineració, a la Web www. caps.cat/mediambient, en la qual hi podeu trobar informes britànics i italians.

També diu que cal comparar els currículums de les 16 persones que han signat el manifest, amb el currículum dels qui defensen la incineració, la major part dels signants son metges i científics.

La història ens demostra que la tecnologia i els polítics tarden molt en reconèixer els descobriments científics, moltes vegades quan ho fan el mal és irreparable. Normalment es tarden 10 o 20 anys en acceptar els coneixements científics i quan es fa s’intenta aplicar-ho tant a la baixa com sigui possible i econòmicament rendible.

Tota incineració genera dioxines, furans i altres tipus d’elements. Des del punt de vista científic no hi ha cap dubte d’aquesta afirmació, però des del punt de vista dels tècnics i polítics, s’intenta ignorar i desacreditar quan es posen de manifest aquest temes.

Als anys 70 i 80 es varen constatar els efectes perjudicials per a la salut de les emissions de les incineradores, arrel d’aquests coneixements consolidats es varen establir les primeres normes.

Entre els 96 i 97 es varen instaurar uns nivells màxims d’emissions de les dioxines i furans a les plantes incineradores, ja que en aquell moment es va considerar que es tenien que eliminar, i es va fer en el Conveni d’Estocolm en el Programa de les Nacions Unides l’any 2001.

Aquests coneixements no tenen cap dubte i cap científic els pot rebatre, però ens trobem que estan completament ignorats.

Les emissions de les que hem parlat, provoquen que el nostre organisme sigui molt més vulnerable.

Tota incineració genera dioxines, furans i altres tipus d’elements. Aquestes substàncies determinent una alteració del sistema immunològic, actuant com si fossin hormones ambientals, i aquest tipus d’acció, fa que el nostre organisme quedi alterat: baixen les defenses del nostre organisme, afecta la capacitat reproductora masculina, que actualment ha baixat brutalment, i augmenta també el nombre de càncers.

La incineració per més perfecta que sigui i per mes dispositius tècnics que porti, emet mercuri, cadni, etc, junt amb dioxines i furans.

Ja hem ens trobat moltes vegades que ens diuen que han incorporat noves tecnologies que aturen les emissions i desprès es pot comprovar que no és així.

Malgrat s’estigui dins els límits que marca la normativa, el més important és la quantitat que es crema, el que s’acumula durant l’any.

La Normativa es molt criticable i la gestió de les cendres també.

En la incineradora de Martorell, varen dir que les emissions de dioxines eren 0, els anàlisis han demostrat que moltes vegades supera la norma multiplicada per 10, els metges ens preguntem, que és el que passa cada dia?

Per moderna que sigui la tecnologia, per molt que diguin les raons econòmiques i tecnològiques, al final estudis publicats recentment demostren que tots portem aquestes substàncies tòxiques permanents dins el nostre cos, que son contaminants orgànics tòxics persistents.

Les mares passen aquest tòxics al seus fills durant l’embaràs i la lactància i això provoca dèficits als nadons, les capacitats dels individus queden reduïdes.

Hora 11,58 del DVD
Membres de la Plataforma antiincineradora del Congost va fer les preguntes següents:

Pregunta.- Estaríem interessats en saber, quan parlem d’incineració d’aquestes macro plantes que cremen restes de poda i restes del sector forestal, si estaríem parlant del mateix criteri.

Resposta.- Sens dubte , els problemes son els mateixos que els de les incineradores de residus urbans, tota cogeneració d’energia quan s’estan cremant residus, s’està generant el mateix en qualsevol incineradora, està passant el mateix al 100%, donat que l’origen del problema es la combustió. El temps ha demostrat que la realitat sempre ha superat les advertències del científics, quan els deien alarmistes.

Pregunta.- El que ens preocupa és que es vol instal·lar a 500 mtrs. de 3 escoles i nuclis urbans.

Resposta.- És evident que la proximitat és un factor, però no és l’únic. Una incineradora a prop de tres escoles no hauria d’existir, però l’impacte que acaba afectant es la disseminació.

Hora 12,09 DVD
Pregunta.- No seria bo que l’administració tingués en compte, a part de l’informe mediambiental, un informe de impacte sobre la salut?.

Resposta.- Si, aquesta es una de les reivindicacions que fa anys estem demanant, però cal tenir present que els estudis d’impacte mediambiental, excepte en els països nòrdics, son molt laxos, a Espanya anem molt endarrerits, els criteris de rigor son molt mes alts als Estats Units i Canada, que no pas a la Unió Europea.

Hora 12,13 DVD
Pregunta.- Us plantegeu algun tipus d’acció legal, o altre tipus.

Resposta.- Farem una divulgació del nostre comunicat i pensem fer tot una sèrie d’accions de pressió contundents i importants, per sensibilitzar els nostres polítics.
Pensem estendre aquest manifest a molts més metges i esperem que seran desenes els que s’hi adhereixin.

RODA DE PREMSA DEL 8 DE JULIOL DE 2009

La Plataforma antiincineradora del Congost, ha convocat aquesta roda de premsa arrel dels darrers acontaixaments en relació a la tramitació per part del grup Tamayo de la Planta de Biomassa al municipi de la Garriga.


PRINCIPALS ARGUMENTS JURÍDICS FORMULATS PER LA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST


1. CAL DEIXAR SENSE EFECTE EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL SOL·LICITADA ATENENT A LA INCOMPATIBILITAT D’USOS ENTRE LA PLANTA I EL PLANEJAMENT VIGENT EN LA ZONA ON ES PRETÈN UBICAR LA MATEIXA.

2. El Riu Congost, en el seu pas pel terme municipal de la Garriga i al costat dels terrenys on es troben situades les instal·lacions del grup TAMAYO, es troba inclòs dins la proposta catalana de llocs d’importància comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 aprovada per l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4735 del dia 6/10/2006).

3. L’EQUIPAMENT QUE ES PROJECTA I PEL QUE S’HA SOL·LICITAT LLICÈNCIA AMBIENTAL HA DE SER CONSIDERAT COM A SISTEMA GENERAL, I PER TANT CAL DENEGAR DITA LLICÈNCIA. A MÉS LA SEVA UBICACIÓ IMPLICARIA UNA REVISIÓ PRÈVIA DEL PLA GENERAL.

4. LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR B-8 PRESENTADA EL PASSAT MES DE SETEMBRE VA CADUCAR PEL TRANSCURS DELS DOS MESOS SENSE PRONUNCIAMENT DE L’AJUNTAMENT.

5. EN CAP CAS ES POT ENTENDRE ATORGADA PER SILENCI ADMINISTRATIU LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, EN SER CONTRÀRIA AL PLANEJAMENT VIGENT.

6. En l’hipotètic cas que l’activitat que es vol implantar s’ajustés planejament, primer s’hauria de desenvolupar el sector B-8 mitjançant la tramitació del corresponent Pla Parcial, i prèvia descontaminació de sòls i del seu entorn.

7. LA PLANTA DE BIOMASSA ÉS INCOMPATIBLE AMB ELS USOS PREVISTOS PEL SECTOR DE SÒL DE SÒL URBANITZABLE B-8, ATENENT AL PREVIST EN L’ARTICLE 217 DE LES NNUU DEL PLANEJAMENT VIGENT.

8. L’AJUNTAMENT TOLERA UNA ACTIVITAT QUE ACTUALMENT ES DESENVOLUPA AL SECTOR B-8 DE LA GARRIGA, I QUE NO S’AJUSTA ALS PARÀMETRES URBANÍSTICS ESTABLERTS EN EL PLANEJAMENT VIGENT. NO ENS CONSTA QUE L'AJUNTAMENT HAGI INCOAT CAP EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA O D'ACTIVITAT DURANT AQUESTS ANYS.

9. SOBRE EL DRET A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: INEXISTÈNCIA D’UN DEBAT PÚBLIC SOBRE LA IDONEÏTAT DE LA UBICACIÓ PREVISTA I DE LES ALTERNATIVES EXISTENTS.

10. EN CAS DE DENEGAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, L’AJUNTAMENT NO HAURIA D’INDEMNITZAR L’EMPRESA REBROT I PAISATGE SL ATENENT A LA INCOMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB EL PLANEJAMENT

11. PER TAL D’IMPLANTAR UNA NOVA ACTIVITAT DE PLANTA DE COGENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE BIOMASSA EN UNS TERRENYS ON S’HAN DESENVOLUPAT ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL SÒL CALDRIA APORTAR UN NOU INFORME PRELIMINAR DEL SÒL PER TAL DE DETERMINAR SI ELS SÒLS ESTAN CONTAMINATS, I ESPECIALMENT ATENENT A LA PROXIMITAT AL RIU CONGOST.

12. A tall d’informació els i volem dir que el increment d’edificabilitat que representaria l’aprovació del canvi puntual del Pla General de la Garriga passant del 3% al 35% d’edificabilitat, presentaria un augment de un 1.487% i l’estimació del augment de valor d’aquesta finca rondaria els 5 milions euros que traduït en pessetes seria aprox. 800 milions de pessetes. D’axó no se’n podria dir que es el típic “pelotazo”?

13. L’ajuntament no ha volgut donar crèdit, a l’informe mèdic presentat per la plataforma, però tampoc han aportat cap altre informe contradictori.

PUBLICAT EL 3 DE JULIOL

Cuando el rio suena…..

Fa uns quants dies que ens estan arribant informacions, des de diferents mitjans, que afegeixen molt mes dubtes a la instal·lació de la incineradora de la Garriga,
En el diari Avui, amb data 03/03/09, Joan Boix, conseller delegat de la principal serradora de Catalunya, afirma que la biomassa de França es un 30% o un 40% més barata i que amb aquestes condicions serà difícil que hi hagi incentius per recollir arbres aquí, a Catalunya.
Posteriorment ens assabentem que l’empresa Tamayo vol instal·lar una altra incineradora a Berga. En un article al Regió7, amb data 06/02/09, Carles Vilaseca, soci de Rebrot i Paisatge, explica que estan tramitant la instal·lació d’una incineradora de la mateixa capacitat que la de la Garriga, també diu que es farà al costat d’una depuradora, propietat d’un soci de Rebrot i Paisatge, Ramon Codina, i que hi pensen assecar llots de la depuradora. Finalment reconeixen que les incineradores contaminen.
El passat dia 22 de juny, es va celebrar a Sant Celoni un debat sobre la biomassa; els ponents eren, entre altres, Carles Vilaseca (Tamayo), Jordi Bartrolí, de la UAB. Hi varen assistir veïns de els Gorgs i membres de la Plataforma, i ens vàrem assabentar que Rebrot i Paisatge vol instal·lar una incineradora a el Baix Empordà, concretament a Albons, en aquest cas també al costat d’una depuradora. També varen explicar que a Portugal s’està incinerant biomassa importada d’Alemanya. Curiós, oi? A Portugal, biomassa de Alemanya?
Durant el debat, un veí de els Gorgs va fer una pregunta a Jordi Bartrolí, professor de química a la UAB:
" A quina distància dels habitatges hauria d’ estar una planta incineradora de biomassa?
Va donar-hi voltes i voltes i va dir:
" Crec que no li he contestat, la veritat”.
En acabar la conferencia, un grup s’hi va apropar i li varen recriminar la seva poca claredat. Va dir que sí, que era veritat que les incineradores de biomassa contaminen, però que això no ho podia dir públicament. A partir d’aquí, ens sorgeixen molts interrogants i moltes preguntes.
Si la biomassa es molt més barata a França, Alemanya, etc., qué faran les empreses privades? El mes raonable és que busquin el millor preu, per tant el raonament que netejaran els boscos de Catalunya no s’aguanta. Algú ha donat ordres a persones qualificades per tal que no diguin que aquestes instal·lacions contaminen? ¿Com pot ser que la Generalitat, i concretament el Departament de Medi Ambient, el senyor Baltasar, està informant favorablement sobre la instal·lació d’aquestes incineradores, sense tenir en compte els advertiments de l’OMS, referent als perjudicis greus per la salut i recomanen allunyar-les del nucli urbà com a mínim 5 Km.? Com és que Portugal està cremant biomassa d’Alemanya, i França té excedents que ven a Espanya. Si aquest sistema es tan fabulós, per què Alemanya i França no aprofiten aquests recursos per instal·lar noves incineradores? No deu ser que a Europa no volen incineradores de biomassa perquè contaminen, i pretenen fer amb la biomassa el mateix que amb l’engreix dels porcs, que ens els porten a Catalunya i Portugal perquè Europa no vol la merda que produeixen?
Es una casualitat que col·loquin les incineradores al costat de les depuradores? No deu ser que amb la pantalla de la biomassa, pensen cremar llots de depuradora d’una manera encoberta? Ens consta que el govern no sap què fer-ne, dels llots i els resulta un gran problema desfer-se’n.
Massa dubtes, molta manipulació, poca claredat, i una gran dosi de irresponsabilitat política.
Plataforma antiincineradora del Congost

LA NOTÍCIA MÉS ENLLÀ DEL SEU OBJECTIU

Després de més d’any i mig que es va tenir coneixement públic del projecte de la planta de biomassa a la Garriga, hem vist i llegit a la premsa local i comarcal un clar partidisme a favor de la instal·lació d’aquesta indústria.

Podríem assenyalar dates concretes de la publicació de notícies, o més aviat publireportatges, aparegudes en determinats medis de comunicació on es mostraven les grans virtuts del projecte, on es prenia com a dogma de fe totes les resolucions a favor de l’Administració, on s’interpretaven intencionadament informes i, sobretot, es demonitzaven els dubtes que des de la ciutadania es plantegen.

No sabem quins interessos hi ha darrera de tot això i no serem nosaltres qui doni lliçons d’ètica periodística, però de la mateixa manera que els professionals de la medicina fan el seu jurament hipocràtic, els del periodisme haurien de fer el seu i donar les notícies amb una imparcialitat molt més rigorosa.

diumenge, 7 de juny de 2009

CARTA OBERTA AL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU CONGOST

Carta oberta al Consorci per a la defensa del riu Besòs (Capítol II)

PROJECTE D’INCINERADORA A LA GARRIGA, contrapunt a:
Recuperació del riu Congost, un espai de National Geographic.


En primer lloc, volem felicitar-vos pel treball que esteu portant a terme en la recuperació de la Conca del Besos i concretament la zona entre La Garriga i LLerona, creiem que s’ha fet una bona feina, una prova del que us estem dient la podeu tenir qualsevol dia, sobretot si es festiu, en el tram que va de Granollers a la Garriga, podreu comprovar la quantitat de gent que hi ha en el mirador observant les aus, fent esport, gaudint amb la família o simplement passejant i el mes important, els comentaris favorables que unànimement es fan, sembla un espai de National Geographic.

Però el contrapunt el trobem en el projecte de instal·lació d’una planta de cogeneració d’energia on, en principi, han de cremar anualment 60.000 tones de biomassa forestal. Això es faria en el sector anomenat B-8 de la Garriga, on el Grup d’empreses Tamayo desenvolupa la seva activitat. Limita amb la zona natural protegida de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost i està, aproximadament, a uns 300 metres de zona de nidació d’aus protegides.

Paràgraf extret de la aprovació definitiva projecte de la Xarxa Natura 2000 “Els articles 12 i 13 estableixen un sistema de protecció rigorosa per a les espècies llistades en l’annex IV” Aquests articles es refereixen concretament a les aus que estan nidant, en el riu Congost a la zona compresa entre LLerona i La Garriga.

Aquest tipus d’indústria està considerada com a molesta i contaminant. Amb les emissions i partícules que emetran les xemeneies 24 hores al dia durant 330 dies a l’any a una temperatura de 150º, el soroll que farà la maquinaria que tritura la biomassa i l’increment del tràfic pesant fa que poguem afirmar amb rotunditat que afectarà l’ecosistema actual del seu entorn.

Es pot permetre una instal·lació d’aquest tipus, limitant una zona de protecció rigorosa?. No seria lògic crear al voltant dels límits de la Xarxa Natura 2000 una franja de seguretat mediambiental?

Demanem al Consorci que vetlli per aquestes actuacions, prescindint de les pressions que alguns partits polítics puguin estar fent.

A l’Ajuntament de la Garriga se li han fet arribar prou arguments per denegar la llicència ambiental de la planta de biomassa: informe de salut del Dr. Ferris, al·legacions realitzades pel gabinet d’advocats Roca Junyent i informes urbanístics on es demostra clarament que, des de un punt de vista mèdic, no és gens recomanable, i urbanísticament no seria legal col·locar aquest tipus d’instal·lació en el lloc on es pretén.


L’Ajuntament ha contestat a les al·legacions presentades dient que no les admeten per considerar-les extemporànies. Segons l’article 35 de la LRJ-PAC, de conformitat amb l’article 12 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, és pública l’acció per exigir davant dels òrgans administratius el compliment de la legislació i del planejament urbanístic.

L’Ajuntament té l’obligació de valorar i argumentar la documentació presentada. I això no ho fet, simplement l’ha declarada fora de termini. Sense comentaris!!

També us volem fer saber que hem demanat a l’ACA (Agència Catalana d’Aigües) informació d’una suposada recuperació de terrenys del riu Congost per a poder encabir les instal·lacions projectades.

Des de la Plataforma Antiincineradora del Congost ens creiem amb l’obligació de comunicar a aquest Consorci tot aquest desgavell, per a que puguin prendre mesures efectives i que tota la magnífica feina que s’està fent no quedi en una operació de màrketing i maquillatge de les Administracions.

Atentament,


Plataforma Antiincineradora del Congost.

COMPLIR LA LLEI ÉS DE BABAUS?

Complir la Llei és de babaus? Capítol I

Iniciem una sèrie d’articles amb la finalitat d’explicar els incompliments urbanístics en el projecte d’instal·lació d’una planta de biomassa a la Garriga. Anirem pas per pas, i a cada article us parlarem d’un tema. Ja us avançem que n’hi hauran uns quants.
Actualment a la zona on el grup d’empreses Tamayo té les seves instal·lacions, coneguda com a sector B-8 en el Pla Gral Urbanístic, s’hi estan realitzant diverses activitats industrials. En aquests moments les edificacions existents han superat 4 vegades l’edificabilitat permesa, segons el Pla General de la Garriga. Sí, sí! Ho han llegit bé, han superat el sostre edificable quasi un 300%. Ara, com que aquest regal de l’Ajuntament encara els sembla poc, en aquesta mateixa finca intenten situar-hi la planta de biomassa, però si tants sols calen uns milers de metres de res! Total, una minúcia.
Aquest fet ens obre molts interrogants, el primer, com és possible que una empresa hagi tingut aquest creixement descontrolat?, que hagi anat augmentant les seves instal·lacions com si fossin bolets? A l’ajuntament no consta que s’hagi fet cap inspecció, ni cap acta, ni cap revisió, més aviat sembla que quan passaven per davant del sector B-8 s’han dedicat a mirar cap a una altra banda per no veure el que estava passant, això ens fa recordar la recent sentència sobre les il·legalitats urbanístiques del Balneari Blancafort.
Propietaris de la Garriga, esteu d’enhorabona. Us felicitem perquè és possible que us toqui la loteria. Si es modifica el Pla General Urbanístic per encabir les instal·lacions de la planta de biomassa, els aconsellem, des de la Plataforma, demaneu a l’Ajuntament el mateix augment d’edificabilitat que hi ha al sector B-8. Senyors politics: “O juguem tots o estripem la baralla”.
Sembla que l’amnèsia pot afectar determinades persones, i és per això que els volem recordar que certes actuacions fora de la normativa, quan se sap que no es poden fer tenen un nom: PREVARICACIÓ.
L’empresa promotora del projecte ha manifestat la intenció de traslladar tota l’activitat existent, deixar el solar lliure i instal·lar la planta de biomassa. Segons asseguren els nostres tècnics (arquitectes urbanístics i enginyers) i el mateix Ajuntament, després de desenvolupar urbanísticament el sector, no hi ha prou metres edificables per encabir-hi el projecte, a menys que ... . Aquesta proposta ens crea un munt de dubtes i preguntes, però de moment ho deixarem aquí. D’aquest tema i d’altres, tindrem ocasió de parlar-ne en els propers articles.
La Plataforma Antiincineradora del Congost, tossuda i lluitadora, està disposada a arribar on calgui, a dir les coses pel seu nom i, possiblement un dels propers punts de trobada seran els jutjats.
Continuarà...hi ha moltes més coses a dir.
NOTA.- Des de la Plataforma volem insistir que no estem en contra de les plantes de cogeneració d’energia a base de biomassa, ni tenim rés en contra de les empreses del grup Tamayo. Som conscients que pel simple fet de portar el nom de “plataforma” ja ens tracten de gent antisistema, se’ns diu que estem instal·lats en la cultura del no, i no sabem quantes coses més. En aquest cas no es així. El que estem intentant fer és demostrar el desgovern i la manca de seriositat, que hi ha a l’Administració Pública, on des de fa anys s’està aplicant la llei de l’embut.
Plataforma Antiincineradora del Congost.

divendres, 10 d’abril de 2009

ACCIONS PLATAFORMA - MANIFESTACIÓ 22-03-09
Hem estat presents a la manifestació convocada,el passat dia 22 de març, per protestar contra la política medi ambiental de la Generalitat de Catalunya.

COL·LABORA AMB NOSALTRES

SI VOLS COL·LABORAR ECONÒMICAMENT AMB NOSALTRES EL COMPTE DE

L'ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST ÉS:

2100.0126.18.0200338477

GRÀCIES

ENTREGA DOCUMENT D'ADVOCATS A L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA


El passat divendres, dia 5 de març, hem entregat a l'Ajuntament de la Garriga un document redactat i signat pels advocats del despatx d'en Roca i Junyent. Aquest document recull, en vint-i-dues pàgines, prou arguments jurídics (basats en: la Llei d'Urbanisme de Catalunya, jurisprudències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i altres comunitats autònomes, Pla General Urbanístic, decrets, lleis, posa de relleu diferents errades tècniques en la tramitació de l'expedient, etc) per denegar la concessió de la llicència ambiental per a l'activitat de planta de cogeneració a partir de biomassa. Aquest és el primer document tècnic d'una sèrie de tres, els altres dos (que se estant treballant) seran sobre temes urbanístics i d'enginyeria industrial.
Els motius són varis i els intentarem explicar:
- Portem un any i mig (oct. 2007) en aquest procés i hem parlat amb: l'anterior govern de l'Ajuntament i l'actual, l'empresa promotora, alts càrrecs de la Conselleria de Medi Ambient i Salut, tècnics de l'OGAU, diputats del Parlament de Catalunya i assessors tècnics independents que han confirmat els nostres dubtes.
- Hem recollit molta informació referent al mon de la biomassa, amb els seus punt forts i febles. Hem fet venir un metge investigador sobre malalties provocades per emissions contaminants i ens va fer un "traje a mida", es a dir a partir de les dades de les que disposàvem va fer una conferència i un informe que encara no ha rebut resposta per part de l'Administració.
- Hem fet una campanya informativa (pancartes, repartiment de díptics, taula informativa els dissabtes, concentració, recollida de signatures -2.600-), encara no existeix una informació oficial sobre el projecte a tota la població de la Garriga, Les Franqueses i l'Ametlla. Hem intentat explicar que no estem contra les energies renovables, que l'energia procedent de la biomassa és millor (sens dubte) que la produïda pels combustibles fòssils, però que hi ha un problema molt important d'ubicació i dimensions, el preu local a pagar és massa elevat.
- Hem pressionat per aconseguir un informe d'impacte ambiental però només s'ha arribat a un de dispersió de contaminants i, malgrat la nostra insistència per a que l'UPC faci una exposició pública, s'ha interpretat d'una manera interessada.
- Hem hagut de lluitar contra una premsa diríem que bastant partidista.
- Les darreres accions informatives durant la mitja marató i el carnestoltes de la Garriga ens ha donat el calificatiu de "carcoma machacona" (revista del Vallès). La paraula "corcó" s'està repetint massa a la Garriga.
- En resum hem intentat pressionar i argumentar al consistori per a que denegui la llicència i fins ara només hem aconseguit és temps.
- Ara creiem que ha arribat el moment de donar un nou pas, continuar amb la pressió ciutadana però hem de ser més resolutius. I per ser-ho i donar el màxim de credibilitat a les nostres accions i arguments vàrem pensar en contractar el gabinet d'advocats d'en Roca i Junyent (un dels de major prestigi a nivell nacional).
Gent de la Plataforma tenia contactes amb ells i creiem que no ens hem equivocat. Però això té un preu, i no és barat, necessitem la col·laboració econòmica de tothom per petita que sigui. Creiem que seran els millors diners gastats, creiem que hi ha possibilitats serioses de que desisteixin de fer la planta, en la ubicació que pretenen, per temes urbanístics.
El nostre compte 2100.0126.18.0200338477

ACCIONS DE LA PLATAFORMA - CARNESTOLTES 2009Hem estat al carnestoltes de la Garriga. Hem participat a la rua que es va fer durant tota la tarda pel centre del poble. No vam guanyar el premi però segur que ens vam fer veure, la nostra carrossa simulava una planta de biomassa de la que sortia fum. Durant el recorregut es va fer referència també a l'especulació urbanística i econòmica del projecte.

ACCIONS DE LA PLATAFORMA - MITJA MARATÓ 2009

Ens hem fet sentir a la mitja marató del 1 de febrer passat.