TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

MANIFEST DE REGIDORS I EX REGIDORS DELS AJUNTAMENTS DE LA GARRIGA, LES FRANQUESES I L'AMETLLA DEL VALLÈS


AQUEST DIMECRES 9-12-09 AL VESPRE ÉS VA PRESENTAR EL MANIFEST “D’OPOSICIÓ A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA D'INCINERACIÓ DE BIOMASSA EN EL SECTOR B8 DE LA GARRIGA”.

AQUEST MANIFEST L’HAN SIGNAT, FINS A AVUI, 36 CÀRRECS I EXCÀRRECS ELECTES DELS MUNICIPIS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA QUE AHIR EL VAN PRESENTAR A LA SEU CONSELL DE POBLE DE LLERONA (LES FRANQUESES).

EL MANIFEST


Els i les sota signants, càrrecs electes i excàrrecs electes dels Ajuntaments de la Garriga,
l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès, manifestem la nostra oposició a la
instal·lació d’una planta d’incineració de biomassa en el sector B8 de la Garriga.


Els i les sotasignants no estem en contra de les energies renovables i la planta de cogeneració
d’energia amb biomassa forestal és una d’elles, però en no ser innòcua ni neta, considerem que,
abans de la seva implantació, s’han de tenir en compte molts altres factors.


Entenem que l´ús d’aquesta matèria es positiva com energia renovable, destinada a finalitats
d’interès local i a partir dels recursos de l’entorn. Però entenem que aquest no és el cas de la
planta que es vol instal·lar, que té per objectiu principal la producció d’energia elèctrica que es
comercialitzarà a la xarxa general, amb la crema de 60.000 tones anyals, d’incert
subministrament.


Considerem que aquesta energia no és innòcua, ja que metges especialistes i persones de ciència
han alertat dels perills que pot representar per a la salut. La combustió produeix emissions
(CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines)
que són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties greus.


La ubicació prevista es molt propera a zones industrials, masies i zones residencials, amb
equipaments escolars, i tot que les emissions declarades no superin els màxims permesos per la
llei, caldria tenir present que no estan adaptades a la normativa europea, es raonable aplicar el
principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600
metres com està projectat.


El transport de les 60.000 tones de biomassa són d’aprovisionament incert, ja que no existeix
cap pla forestal que garanteixi l’abastiment de materia primera suficient., i generarà un volum
important de camions de gran tonatge que complicaran la mobilitat de l’entorn.


És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000. No
s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar
l’ecosistema. La planta desequilibrarà l’entorn natural, restant valor a altres activitats d’interès
social i econòmic com l’activitat termal i balneària de la Garriga i l’activitat agrícola i ramadera
de l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès doncs la ubicació proposada està molt a prop
de camps de conreu i les emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el
sòl, les plantes i els animals i així entrarien a la cadena alimentària.


Cal remarcar que, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, el Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès i el Consell de Poble de Llerona ja han aprovat diferents mocions de
rebuig a la ubicació de la planta incineradora.


Atès que per tal d’encabir aquesta planta incineradora en les instal·lacions de la deixalleria
Tamayo cal fer una modificació del Pla General de la Garriga i vist que, amb l’actual projecte,
aquesta actuació només afavoreix interessos privats.


Considerem que no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic o jurídic
que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest indret i per tots aquest
motius, sumant-nos a les nombroses protestes socials que aquest projecte ha provocat, palesat en les 3000 signatures personals que ja han estat recollides, LA NOSTRA OPOSICIÓ ÉS
CATEGÒRICA.


A més, per ratificar el que hem exposat, volem donar el nostre suport a l’Associació Plataforma Antiincineradora del Congost per la seva tasca i ens adherim al seu manifest.


La Garriga, L’Ametlla i Les Franqueses a 9 de desembre de 2009.

PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST PRESENTALA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST HA ORGANITZAT PEL PROPER DISSABTE, DIA 12 DE DESMBRE DE 2009, A LES 18 H, I LA SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA, XERRADA - COL·LOQUI TITULADA:

"ELS EFECTES NOCIUS DE LA INCINERACIÓ DE BIOMASSA"
INTERVINDRAN:
Alfons López Salgueiro
Professor de l’Institut Químic de Sarrià i Director de Master d’Enginyeria Ambiental d’Empreses, ex regidor de medi ambient de l’ajuntament de la Garriga i ex Director General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Josep Martí i Valls
Doctor en Medicina
Ex delegat de Sanitat i Medi Ambient de l'ajuntament de Barcelona
Membre de la Junta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
Amb la col·laboració i suport de CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius) i Ecologistes de Catalunya.


MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES CONTRA EL PROJECTE DE PLANTA DE BIOMASSA

El passat 26 de novembre el plé de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va aprovar per unanimitat posicionar-se en contra del projecte de la planta de biomassa. A continuació detallem integrament la moció aprovada.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-EV-AM PER
DEMANAR A L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA LA RETIRADA DEL
PROJECTE DE PLANTA INCINERADORA DE BIOMASSA PROMOGUT PER
L’EMPRESA REBROT I PAISATGE, S.L.


ATÈS que, l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. vol instal·lar una planta
incineradora de biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de
la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distancia
del nostre municipi.
ATÈS que, el Consell de Poble de Llerona a mostrat públicament els seu
malestar per la implantació de la planta incineradora de biomassa en les
instal·lacions de la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1
Km de distancia del poble.
ATÈS que, la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la
venda a R.E.E.
ATÈS que, el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà
biomassa amb ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això
generarà 1200 Tm/any de cendres per fet de la combustió.
ATÈS que, cremar biomassa forestal és considera energia renovable però no
neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos
orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació
excessiva a l’organisme provoca malalties Graus
ATÈS què, la proximitat del projecte a la població genera riscos encara que les
emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable
aplicar el principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis
urbans de 4 Km.
ATÈS que, La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte
ecològic sinó econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW
produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el màxim de benefici.
No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva
energia va directament a la xarxa general controlada per grans empreses
elèctriques.
ATÈS que, no hi ha cap projecte d’aprovisionament de les 60.000 tm anys de
biomassa forestal en un radi de 50 km tal com determina el mon científic per
mantenir l’equilibri de les emissions del CO2.
ATÈS que, és un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en
compte l’opinió dels municipis colindants afectats.
ATÈS que, no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic
o jurídic que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest
indret.
ATÈS que, és injustificable que es vulgui implantar en una zona colindant a la
protegida Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte
ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema.
ATÈS que, malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels
veïns dels municipis afectats i hipoteca el territori. Ens convertim en una ciutat
més del cinturó de Barcelona perdent el valor afegit i qualitat de vida de la que
gaudíem.
ATÈS que, des d’un punt de vista urbanístic cal deixar sense efecte el
procediment de llicència ambiental per:
- No és justificable la modificació del POUM per ubicar-hi la planta de
biomassa per interessos privats.
- Les activitats actuals no s’ajusten als paràmetres urbanístics establerts
en el planejament vigent. No s’ha incoat cap expedient de disciplina
urbanística durant aquests anys ni de descontaminació del sòl i del seu
entorn.
ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de
57.000 m3/gasos/hora
ı11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
ı9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
ı1,5Kg/hora PST (partícules)
ı7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
ı8.122 Kg/h de H2O
ı2.991 Kg/h de O2
ı26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del
protocol de Kioto.
ATÈS que, la ubicació de la incineradora esta molt a prop de camps de conreu i
les emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el sol i
així entrarien a la cadena trofica.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la ubicació de la planta incineradora de
biomassa en el Polígon Industrial de Can Tarres, per la seva proximitat a les
zones urbanes de les Franqueses del Vallès.
Segon.- DEMANAR al Ajuntament de La Garriga que no es concedeixi la
llicencia ambiental a la planta incineradora de biomassa en la ubicació actual, o
qualsevol altra ubicació que pugui afectar els veïns i veïnes de les Franqueses
del Vallès
Tercer.- PARTICIPAR com institució, en les campanyes que s’han endegat i
s’endeguin en contra de la planta incineradora de biomassa, així com estudiar
i/o endegar possibles accions administratives i/o legals, si fos necessari, per
defensar els interessos dels veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès en
front d’aquesta amenaça.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a l’ajuntament de la Garriga, al
Consell Comarcal del Vallés Oriental, al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al Consell del Poble de Llerona i a
l’associació Plataforma Antiincineradora del Congost.

MANIFEST DE LA PLATAFORMA

MANIFEST
DE L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST

EN CONTRA DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BIOMASSA

AL MUNICIPI DE LA GARRIGA

L’Associació Plataforma Antiincineradora del Congost no està en contra de les energies renovables i la planta de cogeneració d’energia amb biomassa forestal és una d’elles, però en no ser innòcua ni neta, considera que, abans de la seva implantació, s’han de tenir en compte molts altres factors. Per aquest raonament es manifesta obertament en contra de la instal·lació d’una planta de cogeneració d’energia a base de biomassa forestal, al terme municipal de la Garriga, pels següents motius:

1. Metges especialistes i científics s’han pronunciat en contra d’aquesta planta pel perill que representa per a la salut.
2. Les plantes de biomassa no deixen de ser incineradores. Es considera energia renovable, però no neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties greus.
3. La proximitat del projecte a zones residencials i a població escolar. Encara que les emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable aplicar el principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600 metres com està projectat.
4. La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte ecològic sinó econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el màxim de benefici. No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva energia va directament a la xarxa general.
5. No hi ha cap pla forestal per a l’aprovisionament de les 60.000 tm/any de biomassa, que necessita la planta, en un radi de 50 km. Distància determinada pel món científic per mantenir l’equilibri de les emissions del CO2.
6. És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema.
7. Malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels veïns dels municipis afectats i hipoteca el territori.
8. L’administració pública no pot admetre que els interessos particulars d’una empresa la condicioni a modificar el pla general urbanístic per encabir-hi la planta de biomassa i a la vegada legalitzar les irregularitats consentides en els darrers anys.
9. És un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en compte l’opinió dels municipis colindants afectats.
10. La majoria de partits polítics amb representació a l’Ajuntament de la Garriga, excepte UDC, ICV i GIG, fins a dia d’avui, malgrat totes les denúncies presentades per la Plataforma, no han mostrat cap interès per aturar aquest projecte. Al contrari, l’avala i el recolza plenament en un exercici de total irresponsabilitat que hipoteca present i futur de tots els municipis afectats, i és per això que els fem responsables de les conseqüències.IRREGULARITATS DETECTADES

* L’Ajuntament de la Garriga no va posar el projecte a l’exposició pública ni veïnal, que pertocava, abans de trametre l’expedient a la Conselleria de Medi Ambient.

* Davant les primeres al·legacions presentades, nov. de 2007, a l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada), aquest organisme de la Generalitat va demanar arguments a l’empresa promotora per contestar-les. D’aquesta manera demostra la poca solidesa del primer informe favorable realitzat l’any anterior pel mateix OGAU.

* Les següents al·legacions obliga l’OGAU a rectificar, en dos informes posteriors, les seves conclusions. I així determina que el projecte s’ajusta a la llei malgrat que no existeix el certificat de compatibilitat urbanística, que obliga la llei 3/98 de “procedimiento administrativo”.

* La Conselleria de Salut inicialment va denegar l’autorització si no es presentava informació addicional. Malgrat que aquest requeriment no va ser complert, finalment va donar el seu vist i plau tot i manifestar no haver estat presentada la documentació sol·licitada.

* Informe de l’UPC, s’encarrega un informe de dispersió ambiental (nov-08) que creiem contradictori, incomplet i tendenciós. S’ha requerit l’Ajuntament a fer una exposició pública per part de l’UPC. A data d’avui no s’ha fet.

* L’Ajuntament de la Garriga no ha respòst les al·legacions ni informes jurídics, urbanístics i tècnics presentats per aquesta Associació i els seus advocats.

* Han estat presentades 2500 signatures a l’Ajuntament de la Garriga en contra d’aquesta planta de biomassa i fins ara han estat del tot ignorades, cap partit polític en les darreres eleccions va aconseguir aquest nombre de votants.

* Falta de participació i informació per part de l’Ajuntament de la Garriga.

*Les conclusions en contra, a què es va arribar sobre la planta de biomassa en el procés obert de l’Agenda 21, han quedat totalment ignorades en el seu informe final.

*Un membre dels serveis jurídics de l’Ajuntament també ha assessorat l’empresa promotora del projecte. Això hauria de qüestionar i invalidar tota decisió presa a instàncies d’aquest departament.

*L’expedient de major cabuda a favor de l’empresa promotora inclou terrenys de domini públic hidràulic i camins públics. Esperem que l’Ajuntament de la Garriga i l’ACA (Agència Catalana d’Aigua) puguin justificar la seva desídia en la defensa del patrimoni públic.És per tots aquest motius que rebutgem la possibilitat plantejada, que al terme municipal de la Garriga hi pugui anar aquesta planta de cogeneració amb biomassa forestal.

Recentment hem rebut el suport de l’ajuntament de Les Franqueses que s’ha posicionat unànimement en contra de la planta incineradora de biomassa i de càrrecs i excàrrecs electes de l’ajuntament de la Garriga.


La Garriga, desembre de 2009

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST

Correu electrònic: plataformacongost@gmail.com
Blog: http://antiincineradoradelcongost.blospot.com/Col·laboracions econòmiques a través de

QUÈ HI HA AL DARRERA D'AQUESTA INCINERADORA??Convidem a tothom, que vulgui manifestar el seu rebuig a la planta de biomassa projectada a la Garriga, a reunir-nos cada dissabte, i en silenci, entre les 19 i les 19:30 h. a la Plaça de l'Esglèsia de la Garriga amb el lema......

Què hi ha al darrera d’aquesta incineradora?

Que..... després que metges de diverses especialitats i científics especialistes en temes de contaminació i salut, ens asseguren que aquest projecte no és recomanable per a la salut de la població, i no s’atura aquesta planta?

Que..... malgrat els informes ens diuen que no és recomanable ubicar aquesta planta a menys de 4 km de qualsevol població, degut a l’alta contaminació en aquest perímetre, es segueixi, implacablement, tirant endavant, amb tossudesa, aquest projecte?

Que..... el projecte no contempla ni el número d’empleats, ja que és una planta amb possibilitats altament mecanitzades?

Que..... no hi hagi cap pla forestal a mig termini que justifiqui la incineració de 60.000.000 de quilos/any, quan des del Sr. Carles Vilaseca, no ha parat de vendre el projecte com a ecològic per el manteniment dels boscos de les nostres contrades.

Que..... justifiqui, saltant-se les normes, una modificació del POUM…..en favor d’un projecte privat?

Que..... perquè el NOU9, del Vallès Oriental, dirigit pel Sr. Pep Mas, de La Garriga, des de fa dos anys no ha parat de cantar-nos les excel·lències de dita planta, com si es tractés d’un “xalet d’estiueig”?

Que..... perquè la majoria dels regidors d’aquest ajuntament hi estan a favor, fent-se responsables de les futures conseqüències per a la salut de la població, o almenys, no s’hi han mostrat decididament en contra?

Que..... perquè no hi hagi una garantia del que s’hi vol incinerar, quan el pla d’incineració permet que cada 8 anys es pugui redefinir, què s’hi vol incinerar en aquesta planta?

Que..... que no es contempli cap projecte d’aprofitament de l’escalfor, que aquesta genera, en favor de La Garriga?

Que..... bo i tot el que hem exposat, no s’accepti que La Garriga deixa, per sempre, el territori hipotecat al voltant d’aquest projecte, i perd la seva vàlua com a espai de qualitat mediambiental.


Per aquests motius, i d’altres més, és pel que us convoquem a tota la població a reunir-nos a la plaça de l’ajuntament de La Garriga, cada dissabte, des de les 7, durant mitja hora, fins a 2/4 de 8 del vespre, fins que no ens assegurin que aquesta planta en concret no es construirà.

PLATAFORMA ANTI INCINERADORA DEL CONGOST

FOTOMUNTATGE FET A PARTIR DEL PROJECTE PRESENTAT


A partir de les característiques del projecte presentat, els nostres tècnics, han fet aquest fotomuntatge.

PRINCIPI DE PRECAUCIÓ

Tres metges locals han publicat un manifest, actualment recolzat per més de 60 profesionals sanitaris, en el que es prioritza el principi de precaució als interessos econòmics.

Biomassa i salut


Reflexions sobre el projecte d’instal·lació d’ una planta de cogeneració d’energia amb biomassa forestal a la nostra comarcaÉs sabut que les energies renovables constitueixen una alternativa desitjable per reduir altres fons d’ energia més contaminants, com són les obtingudes a partir dels combustibles fòssils. Les administracions públiques dels governs abonen el seu desenvolupament. El mateix Parlament Europeu es pronunciava fa uns tres anys respecte a una d’ aquestes potencials fonts energètiques, la biomassa, com “una alternativa per combatre el canvi climàtic i les emissions d’efecte hivernacle, amb una consegüent reducció de la dependència del recurs energètic no regenerable, com és el petroli”.

El projecte d’ instal·lació d’ una planta de biomassa en el terme de La Garriga ha estat ben rebut per sectors que veuen com a desitjable no tan sols la contribució en la producció d’ energia “més neta”, si no també altres beneficis com poden ser la neteja dels boscos amb la previsible disminució del risc d’ incendis forestals, i també la creació de nous llocs de treball. Així doncs, el seu interès radicaria no tan sols en aquest aspecte relacionat amb el medi ambient, si no també en el rendiment econòmic que podria comportar.

Des de que es coneix el projecte, la societat civil, els governs municipals i els partits polítics de La Garriga i de les poblacions veïnes com Les Franqueses i L’Ametlla del Vallès han procurat dotar-se de la informació suficient per abonar la seva instal·lació o bé cercar raons per oposar-s’hi.

Una de les raons per posar en qüestió la idoneïtat del projecte és el relacionat amb els efectes perjudicials per a la salut dels ciutadans que viuen en aquests entorns.

Sabem que les evidències sobre els efectes perniciosos dels contaminants sobre la salut a vegades no són fàcils d’establir, ja que en l’aparició de les malalties concretes hi poden intervenir molts altres factors com els genètics, dietètics, temps d’exposició a les substàncies tòxiques, etc.

Considerant a la biomassa com a font d’ energia renovable sembla donar-se la paradoxa de que amb la seva crema es pot contribuir a la reducció de la contaminació global, però a costa d’empitjorar el medi ambient de les zones properes a la planta esmentada.


De les dades que hem pogut conèixer a través dels estudis publicats i de les opinions de grups experts, ens sembla important destacar-ne els següents :

· La combustió de la biomassa genera multitud de gasos, partícules i substàncies químiques, diòxid de carboni, òxids de nitrrògen, monòxid de carboni, diòxid de sofre, compostos orgànics volàtils i molts d’ altres, molts d’ ells amb potencials cancerígens i teratògens (malformacions en el fetus) per efecte de la seva acumulació en l´ organisme.

· La crema de grans volums, que es realitzaria de forma continuada la majoria dels dies de l’ any, malgrat els procediments previstos per reduir-ne el seu impacte, deterioraria de forma indiscutible la qualitat de l’ aire.

· La proximitat de la instal·lació a les zones habitades on hi ha una població escolar molt a prop de la mateixa comportaria una exposició mantinguda a les substàncies contaminants (aquest tipus d’ instal·lacions haurien d’ubicar-se, segons els experts a la major distancia possible dels llocs residencials, superant com a mínim els quatre quilòmetres).

Per tot això, creiem aquest previsible empitjorament de la qualitat de l’aire augmentaria els riscos potencials sobre la salut humana.

Encara que les agències que han de valorar els nivells de contaminants puguin considerar que no superen els permesos legalment, ateses les consideracions esmentades, és raonable contemplar el “principi de precaució”, pel qual han d’establir-se accions per la protecció individual i col·lectiva de la salut, inclòs abans d’establir de forma científicament concloent la relació causa - efecte.

Com a professionals de la salut que treballem en l’entorn comunitari on està projectada la planta de biomassa volem manifestar la nostra oposició a aquest projecte en el seu disseny actual.Dr. Joan Padrós Bou Dr. Enric Domènech Pardo Dr. Ramon Velayor Balcells

PARTICIPACIÓ EN ELS PLENS DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA


Des del passat mes de juny hem anat assistint a tots el plens celebrats a l'Ajuntament de la Garriga. En tots ells hem intervingut fent preguntes, als regidors i principalment a l'alcaldessa, relacionades amb el procés de l'expedient de la planta de biomassa.
1)....

RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ

La Plataforma Antiincineradora del Congost ha estat constituïda com associació, amb número de registre 39752 i NIF. G65073512. De conformitat amb els seus Estatuts, el President en funcions de la mateixa va convocar Assemblea General ordinària, que es va celebrar el dia 15 de novembre.Es va renovar la Junta Directiva en funcions i a partir d'aquesta data ha quedat composta per 12 persones: 1 president, 2 vicepresidents, 1 tresorer, 1 tresorer adjunt, 1 secretari, 1 secretari adjunt i 5 vocals.

EXPEDIENT DE MAJOR CABUDA

Durant el mes de setembre s'ha dictat una auto judicial pel qual els terrenys que ocupa el Grup d'empreses Tamayo s'amplia quasi en tres hectàrees (tres camps de futbol).

L’expedient de major cabuda a favor de l’empresa promotora inclou terrenys de domini públic hidràulic i camins públics. Esperem que l’Ajuntament de la Garriga i l’ACA (Agència Catalana d’Aigua) puguin justificar la seva desídia en la defensa del patrimoni públic.

DENÚNCIA A LA COMISSIÓ EUROPEA


En data 17 de setembre de 2009 hem presentat denúncia a la Comissió Europea per vulneració de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, una vegada s'estan tolerant activitats potencialment contaminants del sòl i s'està tramitant l'atorgament de la Llicència ambiental per a la ubicació d'una planta de cogeneració d'energia elèctrica mitjançant Biomassa. Aquestes activitats poden provocar danys irreversibles en la en l'Espai de la Xarxa Natura 2000 - Riu Congost al seu pas pel terme municipal de la Garriga.