TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dimarts, 11 de març de 2008

AL·LEGACIONS PRESENTADES

GENERALITAT DE CATALUNYA.
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Serveis Territorials a Barcelona
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona

Travessera de Gràcia, 56 6è
08006 BarcelonaSENYORS:

L’Associació de Veïns del Barri de Ca n’Illa de la Garriga.

El Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya P.M. de la Garriga.

El Grup Municipal de Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa de la Garriga.

L’Associació d’afectats per productes químics i radiacions ambientals (ADQUIRA)

L’Associació de Veïns dels Gorcs de Llerona,

L’Ampa del IES Vil·la Romana de la Garriga.

El Grup Independent La Garriga.

L’Assemblea de Joves La República – C.A.J.E.I. de la Garriga.

SOL·LICITEM:

Ser part interessada en els tràmits d’acord amb la llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regula els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, en l’expedient número BL20060060 que se segueixen a instància de REBROT I PAISATGE, S.L., amb NIF B-60.431.418 i domicili social a Ctra. de Barcelona a Puigcerdà km. 35,2 (Barcelona), que tenen per objecte l’atorgament de llicència ambiental d’una planta de cogeneració d’energia amb biomassa.


EXPOSEM:

Atès que no s’ha dictat la corresponent resolució definitiva presentem les següentsAL·LEGACIONS:

Primera: Controls. Les plantes de biomassa, malgrat ser considerades com energies renovables, no estan exemptes de riscos, ja que són incineradores amb recuperació d’energia. La planta projectada té la seva base en la utilització com a combustible restes de poda, neteges forestals i gas natural. En el projecte no queden suficientment traçades i especificades les mesures permanents que es prendran per part dels promotors, organismes externs i administracions, per a controlar:

a) La naturalesa dels residus a incinerar (ja que en qualsevol moment es podrien cremar altres residus de naturalesa diferent a l’especificada).
- Si es canvia el tipus de biomassa, s’informarà públicament?
- Qui donarà aquest permis?

b) Les emissions:
- quins dispositius de control d’emissions a l’atmosfera seran instal·lats?
- si hi ha sistema de monitoratge estarà connectat a la Conselleria de Medi ambient? I a l’Ajuntament?
- està contemplat el monitoratge de possibles dioxines i furans?

c) Els sorolls emesos pels aerocondensadors de la planta.

d) El possible ús indiscriminat del gas natural com a combustible.

e) L’extracció sostenible de la biomassa forestal.

f) El rebuig dels filtres.

g) Les possibles deficiències. Cada quan es faran els controls? Cada quatre anys i per empreses privades? Caldria, per la importància del projecte, que es fessin en cada parada anual.

h) Quines mesures de seguretat i control hi hauran en el emmagatzematge del combustible? (4.500 m3 de biomassa, amb una densitat de 0,4 parlem de 11250 kg).

i) Les possibles errades en els sistemes de filtres, una avaria o ús indegut que faci augmentar les taxes d’emissió de gasos contaminants i tòxics. Hi hauran filtres de mànigues duplicats en sèrie o paral·lel?


Segona: Ubicació, Considerem la ubicació d’aquestes instal·lacions massa propera al nucli urbà (500 metres), amb tres centres escolars i zones comercials que manipulen aliments. El mateix projecte reconeix que el radi d’afectació és de 4 km, es a dir de 50 Km2.

Tercera: Biomassa. Segons el promotors, les restes de poda i neteges forestals que faran servir com a combustible procediran d’un radi de 50 km al voltant de la Garriga, és a dir, un diàmetre de 100 km seguint la C17 (gairebé la província de Barcelona).

Hi haurà prou biomassa forestal per cremar les 60.000 tm/ any que tenen previstes?
Aquí el promotor argumenta que segons el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Ambientals) al Vallès Oriental es calcula una producció de biomassa excedentària de 142.000 Tm/any, però no parla de quina part d’aquestes Tm son aprofitables, de l’orografia, de l’accessibilitat, de la infraestructura necessària per arribar-hi i l’impacte (noves pistes forestals, tràfic de vehicles per la muntanya, etc).

Si puntualment no hi ha prou biomassa (restes de poda i neteges forestal) per cremar (degut a que l’objectiu és vendre energia elèctrica a R.E.E.) s’aturarà la producció? es farà servir el gas natural? es cremaran altres tipus de biomassa?

Facilitem link de la Fundació Abertis: http://www.fundacioabertis.org/cat/actividades/estudio.php?id=28,
estudi sobre la biomassa com a font de matèries primeres i d’energia, la pag. 12-289 exposa les quantitats de biomassa que hi ha a cada comarca, al Vallès Oriental 37.000 tm anuals (extracció temporal) i 55.000 tm (extracció sostenible).

Hauran de portar biomassa d’indrets més allunyats? Tots els tècnics coincideixen, la biomassa ha d’estar el més a prop possible, sinó, no és rendible i el balanç d’emissions deixa de ser negatiu o neutre.

De quina manera pot quedar afectat el parc natural del Montseny?

Hi ha alguna normativa i pla que reguli el sistema d’extracció de biomassa?

Si és que si, qui ho controla i de quina manera? Si és que no, ens podem fiar que es farà una extracció sostenible?


Quarta: Impactes. No ens consten estudis sobre els impactes en els medis: físics (atmosfera, geologia, hidrologia), biòtics (vegetació i fauna) i perceptiu (degradació paisatge i impacte visual), que pot provocar la instal·lació i explotació d’aquesta planta, i l’extracció de la biomassa. L’estudi anterior de la Fundació Abertis parla del tema de forma genèrica, pags. 15-335 a 15-386.

El que sembla clar és que la xemeneia tindrà una alçada de 22 metres, fumejarà 24 hores al dia durant 330 dies i que els dies de boira i baixes pressions els efectes del fum seran més notables al voltant de la planta de biomassa.

Impacte en la mobilitat. L’empresa preveu un trànsit diari aproximat de 10 camions de gran tonatge (d’una capacitat de 60 m3) més els que han de transportar les cendres, això complicarà la circulació sobretot a l’entrada sud de la Garriga. El promotor compta amb unes infraestructures (ponts) que no estan ni projectades.

Cinquena: No veiem que s’hagin fet estudis sociològics d’acceptació d’aquest tipus d’instal·lacions per la població de les zones afectades (La Garriga, Les Franqueses i l’Ametlla del Vallès), supeditant-se solament a decisions polítiques i econòmiques

Sisena: A la sol·licitud de llicència ambiental no s’adjunta la certificació d’aprofitament urbanístic.
D’acord amb informe dels serveis tècnics municipals, certificats pel Sr. Secretari i signats pel Sr. Alcalde de l’Ajuntament, els terrenys on es vol instal·lar la planta, tenen unes prescripcions urbanístiques: insuficient aprofitament urbanístic per encabir la grandària de la planta. La qual cosa obliga, a portar a debat i aprovació del plenari municipal, la modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística.

Setena: No s’aplica el principi de prevenció en el tema de salut.

Vuitena: Emissions. El CO2 emès, malgrat ser-hi i notar-se els seus efectes, no computa com a gas amb efecte hivernacle per la seva procedència de la biomassa, però el NOx (òxid de nitrògen) té un alt poder d’absorció del calor (270 vegades més que el CO2).

A partir del projecte fem números i veiem que hi ha tres focus d’emissió de CO2:

a) Les emissions pròpies de la planta són CO2 = 56.536 Tm/any

b) L’equivalència entre el NOx i el CO2
1 kg de NOx = 270 kg de CO2
NOx.....11,1 Kg/h x 8000h/any x 270 kg CO2 = 23.976 Tm/any (aquest SI computa)

c) S’ha de tenir present les emissions de CO2 dels camions i màquines extractores de biomassa.

56.536 Tm/any + 23.976 Tm/any + ? Tm any (consum de camions de transport i màquines extractores de biomassa) = QUIN BALANÇ DONA ?

Els boscos dels voltants podran fixar de nou aquesta concentració de CO2?

Estudis científics asseguren que les emissions de NOx (òxid de nitrògen) (emissió de 11,1 kg/h) i SO2 (anhídrid sulfurós) (emissió de 9 kg/h) provoquen pluja àcida.

SO2 + O2 + H2O = H2SO4 (àcid sulfúric), calculem unes emissions anuals de 100 Tm.

Hi ha possibilitat d’instal·lar una càmara de post-combustió?
En el projecte no es detalla el temps de retenció de cremació.

No hem d’oblidar l’emissió de partícules (PST), amb unes emissions de 1,5 kg/h, que són probablement l’element més nociu que podem respirar. De nou, segons projecte, les partícules seran dipositades en un radi de 50 metres. Si fos així, on són les mesures de protecció dels treballadors?.

Novena: Escalfament. Les emissions a través de la xemeneia (57.000 Nm3/hora) sortiran a 150º, i l’aire, captat pels aerocondensadors de 10 metres de diàmetre, per refredar el sistema de generació d’energia (2.000.000 m3/hora), sortirà a una temperatura superior a 40º.

S’han realitzat estudis ambientals sobre si aquests efectes, sobretot a l’estiu, podrien augmentar la temperatura ambiental de l’entorn?

Desena: Energia. El balanç energètic (segons projecte) és:

El 26,4 % de l’energia produïda es transforma en energia tèrmica, el seu objectiu és crear una xarxa de calor/fred en funció a la demanda que hi hagi (a priori dos barris pendents de construir i els edificis municipals). Segons el decret 661/2007 per acollir-se al règim retributiu (subvenció estatal per a la producció d’aquest tipus d’energia) el productor ha d’haver formalitzat, en contractes, la venda de la totalitat de l’energia tèrmica produïda. (Art. 18 punt b). Recordem que aquesta energia es produeix a partir del primer dia de funcionament de la planta.
Què passarà si no es garanteix la venda d’aquesta energia?
Anirà a parar a l’atmòsfera?

En energia elèctrica es transforma el 18,1% i es vendrà a R.E.E.. La planta produirà entre 4,8 i 5,9 Mw. Catalunya consumeix puntes d’electricitat de 8000 Mw/h, aquesta planta només subministrarà el 0,07% de la demanda.

La rendibilitat energètica és del 44,5%, la resta ,55,5 %, son pèrdues en escalfament.

Quines conseqüències poden tenir aquestes pèrdues?

Onzena: Aigua. Segons projecte necessiten 1 m3/h d’aigua durant les 24 hores del dia.
Totes les calderes de vapor consumeixen aigua tractada.
D’on vindrà la captació d’aquesta aigua? De les capes freàtiques de la font d’en Mau?
On s’abocaran les aigües salines procedents del tractament de desmineralització?
I el concentrat de l’osmosi inversa?
Les aigües residuals i les dels rentats dels equips (on es farà servir clorhídic i sosa) aniran abocades i tractades a la depuradora de la Garriga?.
Cap d’aquestes preguntes tenen resposta en el projecte presentat.

Dotzena: Cendra i pols. Es produiran 1.200 Tm de cendra per any. La manca de rigor plantejarà contaminació difosa i pols en suspensió arrossegat per l’aire.
Com s’emmagatzemarà?
Quin és el seu destí? Compost? Abocament controlat?
S’ha tingut en compte la pols provocada per la trituració de la biomassa?
I la de la descàrrega dels camions?

Tretzena: En relació al projecte.

a) La memòria presentada és qualificada de document, no de projecte ni de avantprojecte, pag. 10, textualment diu: “a mesura que el projecte vagi avançant s’aniran definint tots els termes, els quals seguiran les bases marcades en aquest document així com les mesures correctores imposades per l’autoritat ambiental competent”. Segons el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental a la sol·licitud de llicència ambiental s’ha d’acompanyar el projecte bàsic.
El document presentat, es tracta d’un projecte bàsic? Si és així, i sobre aquest projecte de mínims no s’aplica cap modificació (ampliar els control, la seguretat, reduir emissions, etc.) que obviament incrementaria el cost de les instal·lacions, ens trobariem davant d’una planta de biomassa que per les seves dimensions i proximitat a les poblacions (500 metres) NO extremaria al màxim les mesures de control, seguretat i prevenció.


b) Emissions:
- El “document” no indica els volums de gasos en Nm3.
- Pag. 20. “...el poble de La Garriga. En cap cas però ... han de fer preveure que l’espai pugui quedar afectat en greu mesura”. Que significa “greu mesures?, s’ha de quantificar. En quins models de difusió es basen aquests calculs?
- Pag. 21. En quins models es basen els estudis de capacitat d’absorció de les emissions?

c) Xarxa de calefacció:
- Quina pèrdua de temperatura hi ha?
- A la caldera de biomassa el vapor sortirà a 45 bars, però a la de gas només a 5,9 bars, aquesta pressió serà suficient per cobrir tota la xarxa de calefacció projectada?.

d) Equip:
- Forn-Caldera: Falta marca, model, tipus d’aïllament, tipus de refractari.
- Filtre de mànigues: Falta marca, tipus, descripció, quina incidència pot tenir el SO2.

Per tot el que s’ha exposat DEMANEM:

Que es tingui per presentat el present escrit, tenint-nos com a part interessada a l’expedient núm. BL20060060, i de conformitat amb les manifestacions contingudes s’informi desfavorablement en relació al possible atorgament de l’autorització ambiental integrada d’aquest projecte de planta de cogeneració d’energia amb biomassa que ha sol·licitat REBROT I PAISATGE, S.L., amb NIF B60.431.418, per les característiques que presenta i en tot cas, previ a cap pronunciament, es requereixi a l’empresa REBROT I PAISATGE, S.L. a l’efecte de redactar un projecte definitiu amb la incorporació de totes les garanties i mesures disponibles per reduir tots els possibles riscos que han estat assenyalats a aquest escrit.

Que el present document d’al·legacions sigui admès a tràmit, tingut en compte i se li doni una resposta raonada.


La Garriga, 28 de febrer de 2008.

divendres, 7 de març de 2008

RESUM PREMSA REL·LACIONANT SALUT/INCINERACIÓ

RESUMENS D’ARTICLES EN PRENSA INTERNACIONAL REL.LACIO SALUT/ INCINERACIÓ

El colectiu de metges, infermeria i altres porfessionals de la salut de la Vall del Ges i la resta de la Comarca d’Osona vol fer públic el seu rebutx a l’intalació d’una planta incineradora a la Vall del Ges, per considerar-la un perill per la SALUT de tota la població i molt especial per a la salut dels més indefensos (nens, malalts i gent gran)

L’evidència ciientífica respecte a aquest tema NO ADMET DISCUSSIÓ com reiteradament s’ha publicat en la prensa mèdica des dels anys 50 del passat segle XX. Els darrers articles apareguts i que tothom pot consultar si vol són :

· Dioxin and PCB levels in blood and human milk in relation to living areas in the Netherlands (Chemosphere – Holanda – 1994)

· Dioxin contaminationof feed and food (Lancet – Anglaterra – 2000)


· Relationship between distance of schools from the nearest municipal waste incineration plant and child health in Japan (Environmental Epidemiology – 2005)

· Riscos relacionats amb l’alimentació en l’infància (International Food Safety Consultant – Australia – 2004)

· Riscs rel.lacionat amb l’aigua durant l’infància (Institute for Hygiene and Public Health – Bonn –Alemanya - 2004)

· Riscs rel.lacionats amb la contaminació de l’aire durant l’infància ( Center for PerdiatrieEnvironmental Sciences – Shangai –China - 2004)

· Salut en l’infància i exposició ambiental als organoclorats persistents (Acta Pediatrica – Suècia –2004)

· Enviromental factors associated with a spectrum of neurodevelopmental deficits (Ment Retard Dev Disabil Res Rev – EEUU - 2002 -)

· Health and enviromment in sustainable development 5 years after the Earth Summit – OMS – 1997

· Risk assessment for children and other sensitive populations . Ann NY Acad Sci –1999

Per aixó penjarem de la nostra web una traducció dels més importants, comencem per el publicat per un científic xinès l’any 2004 (Riscos relacionats amb la contaminació de l’aire en l’infància)


Introducció

« Algunes substàncies presents en l’aire de forma natural es tornen tòxiques al ésser inhalades o ingerides, tot i que actualment les substàncies tòxiques són en gran part d’origen sintètic i la seva emissió a l’aire és conseqüència de l’abús i de la manca de controls apropiats. Avui dia és fàcil demostrar la rel.lació existent entre el vapor de mercuri, el plom, el fum del tabac, les particules fines, l’ozó i transtorns del desenvolupament cerebral, malalties respiratòries, cardiovasculars, malalties endocrines, transotrns de la reproducció i càncer »

Vulnerabilitat dels nens a les substàcies tòxiques transportades per l’aire « La contaminació de l’aire afecta a tothom, però determinades etapes de la vida són més sensibles que d’altres. Així, els nens per les seves característiques fisiològiques, de comportamen, antropromètriques i de desenvolupament presenten una més gran predisposició de l’aire en front als diferents nivells d’exposició. Es considera que que les 2/3 parts dels problemes de salud que es podrien evitar i degut a la contaminació afecten als nens. Els nens en comparació amb els adults pateixen una major exposició a les toxines propagades per l’aire, ja que :

- respiren més aire en proporció al seu pes

- Es fiquen, amb més freqüència, les mans a la boca, amb l’ingestió de substàncies de la pols a més de les de l’aire


- Degut a la seva menor alçada estan més exposats a les substàcies tòxiques de la pols del terra, de les catifes i de les capes més baixes de l’aire que ens envolte ( sobre tot el plom)

Les substàncies inhalades són mes perjudicials en els nens, per:

-tenir inmaduresa matabòlica que fa més difícil la desintoxicació i excreció dels tòxics

-mols sistemes i òrgans del cos són en fase de formació, el que augmenta la vulnerabilitat (òrgans reproductorss, cervell, i sistema immunitari)
-degut a la major esperança de vida, tenen més possibilitats de patir malalties cròniques degudes a l’exposició precoç a tòxics mediambientals »

Fonts dels principals contaminants de l’aire

Contaminants interiors :
Son respirats en les llars, essent els més importants :

- Monòxid de carbó : produït per les calefaccions de gas, forns, llars de foc, barbacoes, i automòbils amb manteniment inadeqüat

- Fum del tabac : que està compost de més de 3800 substàncies químiques diferents

- Vapors de mercuri : per combustió de carburants fòssils, tubs fluorescents i bateries, incineradfores cde residus i fàbriques amb procesos d’electròlisi
Contaminats exteriors

L’ozó, les partícules, el plom, anhidrid sulfuròs, aerosol àcids i diòxid de nitrogen. L’zó i les partícules fines –que son les més perilloses- s’ha demostrat que també són contaminats interiors ( dins de les llars). I que fan aquestes substàncies i com es produeixen ?:

- L’ozó, es una gas molt insoluble que reacciona amb les membranes de les cèl.lules de l’epiteli respiratori i les destrueix. Es forma en l’atmosfera per la reacció química de substàcies volàtils i òxid de nitrogen en presència dels raigs solars (per aixó n’hi ha més a l’estiu). Les substàncies volàtils venen dels automòbils, els generadors elèctrics i altres indústries.

- Partícules : barretjes de particules sòlides i líquides de pols, bruticia i fum. Poden arrivar a l’atmosfera ja formades o formar-se en aquesta per condensació o transformació de gasos. Venen de centrals eklèctriques, fàbriques, camions i altres vehicles a gas-oil i la cobstrucció. Les més perilloses són les fines (més petites) ja penetren més a fons en les vies respiratòries

- Plom : Té moltes fonts d’origen essent les més importants la combustió de gasolina amb plom, construcció de sostres i finestres de revestinments protectors, insecticides, bateries, plàstics, lubricants, ceràmica,…Tot i que avui dia ja no s’utilitza la gasolina amb plom, es calcula que el ja llançat anteriorment a l’atmosfera persistirà durant dècades
- Sulfat i nitrats, Generalment procedeixen de les indústries, però també de la conbustió del carbó, de la calefacció de gas i del fum del tabac

Efectes adversos respiratoris :

- El contanminants atmosfèrics efecten principalment a l’aparell respiratori, establin una correl-lació directe entre l’augment de les malalties respiratòries en els nens si augmenta els nivells de contaminació atmosfèrica,aixi hi haurà mès sibil-lants, mès asma, mès bronquitis, mès al-lèrgies, mès dermatitis atòpiques i mès tos en zones contaminades que en zones NO contaminades atmosfericament(Braun i Fahrlander i cols. - 1992)(Heinrich i cols –1999)

Efectos adversos Neuroconductuals :

- L’intoxicació aguda per Plom (coneguda des de fa milers d’anys) pot conduir a patir convulsions, coma i fins a la mort (sempre que es superin el 700microgr/litre, d’altra banda l’intoxicació crònica afecta principalment als nens i pot èsser causa de : reducció del coeficient intelectual, transtorns d’atenció, transtorns de leptoescriptura, alteracions del creixement, hiperactivitat i sordessa
Petits Augments dels nivells de Plom de forma crònica ( 100microgr/l s¡han demostrat lesius pel desenvolupament neurocinductual en els nens d’EEUU (Lamphear i cols-2000, Landrigan i cols-2000, Canfield i cols-2003)

El Mercuri tambés és un tòxic conegut des de fa milers d’anys, i segons els organismes Medioambiental dels EEUU les dosis de Mercuri MAI HAN de SOBREPASSAR els 0,1 microgr/kg/dia ja que ens exopoxariem a que els nostres fill i sobre tot els fetus en formació patissin greus alteracions a nivell cerebral

Efectes adversos endocrinològics :


- En EEUU s’ha establert una rel-lació inversa entre els nivells de Pb en sang i l’aparició de desenvolupament sexual precoç en les nenes (a mès Plom mès aviat comença la pubertat)

Efectes adversos cancerígens :

Se han establert rel-lacions entre diferents exposicions dels pares (pares i mares) a contaminats atmosfèrics i posteriors càncers en els seus fills com son algun casos de Leucemies i tumors cerebrals, tot i que per sort el Càncer en la Infància és una malaltia rara

Estudi sobre la biomassa de la Fundació Abertis

http://www.fundacioabertis.org/cat/actividades/estudio.php?id=28.


Es tracta d'un informe molt extens, i un resum del mateix, sobre:


"La biomassa com a font de matèries primeres i energia: estudi de viabilitat al Montseny i Montnegre-Corredor"

PUBLICAT A LA REVISTA GAR NUM. 111