TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dimecres, 30 de gener de 2008

BLOG EN CONSTRUCCIÓ

Estem preparant aquest blog. Disculpeu les molèsties. Des d'aquí volem
donar informació actualitzada a tots els veïns de la Garriga i els seus voltants de tot
allò que tingui a veure amb les actuacions que la Plataforma pugui dur
a terme.

ALGUNS TENEN MASSES FUMS

Com a veïna de la Garriga dic no a la Incineradora que ens volen col·locar. Quin propòsit té, la necessitem veritablement? Què s'amaga darrera de tot això. No volem fums, ni xemeneies, ni camions, ni discursos sostenibles.

PRESENTACIÓ ASSEMBLEA PLANTA DE BIOMASSA

Amics, amigues bona nit i gràcies per haver vingut.

Hem convocat aquesta assemblea per informar, amb totes les dades que hem anat recollint, sobre el projecte de construcció d’una planta de biomassa per a produir energia elèctrica en les instal·lacions de la deixalleria Tamayo.

Ens acompanyem els senyors Jesús Granados (professor de la U.A.B.), que ens parlarà de la biomassa i del senyor Alfons López Salgueiro (professor de l’Institut Químic de Sarrià i Director de Master d’Enginyeria Ambiental d’Empreses, ex regidor de medi ambient de l’Ajuntament de la Garriga i ex Director Gral. de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya), què ens explicarà amb paraules entenedores què és, com funciona i quins efectes pot produir una planta incineradora d’aquestes característiques.

Intentarem ser breus i explícits, el tema és llarg i delicat. Després hi haurà un torn tancat de paraula on podrà parlar tothom qui vulgui amb un temps acotat màxim de 3 minuts, ens ajudarà amb les tasques de moderador en Pere Crosas i en Jordi Samper.

Abans de començar, dir a grans trets el que és una planta de biomassa:


 • és una incineradora, un forn on es cremarà matèria orgànica (biomassa) per produir energia elèctrica i/o tèrmica. Aquesta matèria orgànica o biomassa pot ser: resta de poda, neteja de boscos, cultius agrícoles transgènics, fangs d’aigües tractades, residus d’animals (purins tractats, farines d’animal), residus urbans (brossa orgànica) i de fusteria.


 • la planta de biomassa que es vol construir tindrà dues calderes, a la principal, amb un cremador auxiliar de gas natural, es cremarà com a combustible biomassa, restes de poda i neteja de boscos, i a la caldera secundària exclusivament gas natural.


 • les característiques bàsiques d’aquesta planta de biomassa (segons el projecte) son:


  • potència tèrmica total: 26,1 Mwt

  • capacitat tractament de residus: 60.000 tm / any de biomassa

  • emmagatzematge de residus: 4.500 m3

  • cendres de la combustió: 1.200 tm /any

  • emissions: 57.000 m3/gasos/hora

    • 11,1 kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)

    • 9 kg/ hora de SO2 (anhídrid sulfurós)

    • aquests dos gasos provoquen pluja àcida

    • 1,5 kg/hora PST (partícules)

    • 7.067 kg/hora de CO2 (efecte hivernacle)

    • 8.122 kg/h de H2O, 2.991 kg/h de O2 i 26300kg/h de N2

    • en total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos / any


 • la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per a la seva venda a R.E.E. i amb l’aigua calenta que es generi en el procés hi ha la possibilitat de crear una xarxa de calor/fred que arribaria, segons el projecte, als edificis públics i als dos barris nous pendents de construir, la Doma i l’ampliació de Can Violí.

La Junta de l’Associació de Veïns del Barri de Ca n’Illa creu que la informació, la reflexió i el diàleg, amb dades clares i ben contrastades, són molt important per opinar i poder decidir el que més ens convé com a ciutadans i ciutadanes.

Durant aquest mes i mig hem recollit molta informació, hem tingut reunions amb l’equip de govern i l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L., ens hem assessorat per tècnics de medi ambient, hem estudiat la tramitació i analitzat el projecte.

Crec que podem posicionar-nos clarament malgrat alguns comentaris i afirmacions de persones, que ni tant sols s’han llegit el projecte. Segurament la història d’aquí uns anys, ens donarà o no la raó, però aquesta decisió no s’ha pres a la lleugera, no ens ha condicionat motius econòmics, ni polítics. Nosaltres estem aquí perquè tenim un compromís i una responsabilitat vers el present i futur del nostre entorn i els seus habitants, no ens mou cap interès material.

Els motius poden quedar resumits d’aquesta manera:

No ens agrada,

 • la ubicació: aquesta incineradora estaria a uns 500 metres del nucli urbà de la Garriga, ens els barris més propers hi ha 3 centres escolars: l’escola bressol municipal, el CEIP Giroi i l’IES Vil·la Romana, així com centres distribuïdors d’alimentació.

 • la continua pèrdua de zones rústiques: la construcció d’aquesta planta de biomassa, per la seva grandària, obligaria a requalificar terrenys de rústics a industrials. La parcel·la on s’han de construir les instal·lacions, segons el Pla General Urbanístic, té una edificabilitat del 3%, però ja actualment està en el 10%. Fins quin % es permetrà construir?. Darrera tot el projecte hi ha algun tipus d’especulació?

 • l’impacte visual: la seva xemeneia degut a les seves proporcions, 22 metres, ressaltaria de manera ben visible en el nostre paisatge i estaria fumejant 24 hores al dia durant 330 dies a l’any.

 • l’augment de trànsit pesant incrementaria l’emissió de CO2 i complicaria la mobilitat.

 • la irregular tramitació que s’ha portat d’aquest expedient. Hi ha punts foscos, falta documentació, informes, el registre d’entrada i sortida és aleatori (documents no registrats), no s’ha seguit el reglament que marca la Generalitat (els terminis d’informació pública i veïnal no s’han realitzat), tenim dubtes si la documentació presentada ho ha estat dins els terminis que marca la llei. Tot això no pot deixar de provocar recel, desconfiança i precaució davant el projecte. Ens reservem el dret de presentar un contenciós administratiu.

 • la manca de transparència. Fins el 30 d’octubre, data que ens vam assabentar casualment del projecte, a través del BOP, l’única cosa que havia fet el govern municipal (CIU,ERC), havia estat el que la llei obliga: publicar-ho en aquest butlletí oficial. La Generalitat havia donat el vist i plau al projecte i l’Ajuntament ja podia concedir la llicència d’activitat. En els 5 dies que teníem de termini vam presentar les al·legacions, cosa que també van fer dos grups polítics, això de moment és el que fa que el projecte estigui aturat. La Generalitat ha de resoldre l’expedient i redactar una nova proposta de resolució de llicència ambiental.

Va ser a partir de destapar-se tot el projecte, de la presentació d’al·legacions i reunions amb l’equip de govern que apareix un pla de comunicació (el promotor Rebrot va contractar l’empresa Faino per fer-ho), ha estat aquesta setmana passada (quan ja estava convocada l’assemblea) quan Rebrot s’ha ofert a reunir-se amb els grups municipals, associacions de veïns i altres entitats per informar-los del projecte que volen tirar endavant. Recordem que el projecte es presenta a l’Ajuntament (núm. de registre E2004005289) el 27/09/2004.

Tot això torna a provocar recel, desconfiança i precaució.

Hagués estat més clar i transparent que des dels seus inicis es comencés el famós pla de comunicació.

 • El tracte partidista de la revista municipal el Garric.

- El resultat de les dues reunions mantingudes amb l’equip de govern, malgrat la predisposició, no han estat aclaridores, seguim tenint dubtes, per això...


Ens preocupa,

 • L’impacte ambiental, (emissió de gasos, partícules contaminants, pudors, escalfament de l’aire) que es pugui generar. El projecte diu les emissions que hi haurà, les quantifica en kg/h, però aquesta dada no va ser donada pel representant de Rebrot quan va ser preguntat, ens va remetre als tècnics.

 • Que no hi hagi prou biomassa forestal per cremar en els propers anys. Si s’acaba, què es cremarà?

 • El combustible de la caldera secundaria, el Gas Natural, quin ús es farà d’ell?

 • El possible soroll del aerocondensadors (ventiladors de 10 metres de diàmetre, seran 360 m2 -30 x 12-)

 • La contaminació tèrmica, escalfament ambiental provocat per la temperatura dels gasos emesos i del vapor d’aigua en tot el procés.

 • No veure d’una manera clara quins seran els beneficis pel poble.


Llegeixo textualment la pàgina 20 del projecte:

“Pel que fa a les emissions de la xemeneia, donats els contaminants que per ella es preveu que surtin, es podria considerar un espai afectable més extens que podria incloure tot el poble de la Garriga. En cap cas però, les emissions previstes donat el sistema de combustió i el sistema de filtratge han de preveure que l’espai pugui quedar afectat en greu mesura”

Què entenen per greu mesura?

Si diu que inclou tot el poble de la Garriga, estem parlant aproximadament de 4 km entre Tamayo i la Sati (els dos punts més separats del poble), un radi de 4 km la seva àrea (pi · r2) són 50,26 km2, es a dir que es veurien afectats uns 50 km2 al voltant de Tamayo. D’aquesta manera, no és només un problema del barri de Ca n’Illa, hi ha moltes més persones afectades directament agrupades entre els municipis de la Garriga, Les Franqueses i l’Ametlla del Vallès.

Gaudim d’un microclima, amb un aire prou net, que fa de la Garriga, un poble sa. Volem continuar gaudint-lo. La nostra salut ambiental i qualitat de vida ens interessa a tots.

És per això que estem aquí.

Junta de l’Associació de Veïns del Barri de Ca n’Illa

La Garriga 18 de desembre de 2007