TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 7 de desembre de 2009

MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES CONTRA EL PROJECTE DE PLANTA DE BIOMASSA

El passat 26 de novembre el plé de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va aprovar per unanimitat posicionar-se en contra del projecte de la planta de biomassa. A continuació detallem integrament la moció aprovada.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-EV-AM PER
DEMANAR A L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA LA RETIRADA DEL
PROJECTE DE PLANTA INCINERADORA DE BIOMASSA PROMOGUT PER
L’EMPRESA REBROT I PAISATGE, S.L.


ATÈS que, l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. vol instal·lar una planta
incineradora de biomassa per produir energia elèctrica en les instal·lacions de
la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1 Km de distancia
del nostre municipi.
ATÈS que, el Consell de Poble de Llerona a mostrat públicament els seu
malestar per la implantació de la planta incineradora de biomassa en les
instal·lacions de la deixalleria Tamayo al municipi de la Garriga, a menys d’1
Km de distancia del poble.
ATÈS que, la finalitat de la incineradora és produir energia elèctrica per la
venda a R.E.E.
ATÈS que, el projecte de la planta tindrà dues calderes, una que cremarà
biomassa amb ajut de gas natural i l’altra només cremarà gas natural i això
generarà 1200 Tm/any de cendres per fet de la combustió.
ATÈS que, cremar biomassa forestal és considera energia renovable però no
neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos
orgànics, furans, dioxines, partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació
excessiva a l’organisme provoca malalties Graus
ATÈS què, la proximitat del projecte a la població genera riscos encara que les
emissions de la planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable
aplicar el principi de prevenció i ubicar-la a una distància mínima de nuclis
urbans de 4 Km.
ATÈS que, La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte
ecològic sinó econòmic. Els projectes privats tenen subvencionats el KW
produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el màxim de benefici.
No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva
energia va directament a la xarxa general controlada per grans empreses
elèctriques.
ATÈS que, no hi ha cap projecte d’aprovisionament de les 60.000 tm anys de
biomassa forestal en un radi de 50 km tal com determina el mon científic per
mantenir l’equilibri de les emissions del CO2.
ATÈS que, és un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en
compte l’opinió dels municipis colindants afectats.
ATÈS que, no existeix cap mena de justificació d’ordre social, ambiental, tècnic
o jurídic que permeti aprovar un projecte d’aquestes característiques en aquest
indret.
ATÈS que, és injustificable que es vulgui implantar en una zona colindant a la
protegida Xarxa Natura 2000. No s’ha fet cap mena d’estudi, informe d’impacte
ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema.
ATÈS que, malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels
veïns dels municipis afectats i hipoteca el territori. Ens convertim en una ciutat
més del cinturó de Barcelona perdent el valor afegit i qualitat de vida de la que
gaudíem.
ATÈS que, des d’un punt de vista urbanístic cal deixar sense efecte el
procediment de llicència ambiental per:
- No és justificable la modificació del POUM per ubicar-hi la planta de
biomassa per interessos privats.
- Les activitats actuals no s’ajusten als paràmetres urbanístics establerts
en el planejament vigent. No s’ha incoat cap expedient de disciplina
urbanística durant aquests anys ni de descontaminació del sòl i del seu
entorn.
ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de
57.000 m3/gasos/hora
ı11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen)
ı9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)
Aquest dos gasos provoquen pluja àcida
ı1,5Kg/hora PST (partícules)
ı7.067 Kg/hora de CO2 (gasos d’efecte hivernacle)
ı8.122 Kg/h de H2O
ı2.991 Kg/h de O2
ı26.300 Kg/h de N2
En total l’emissió serà de 355.980 Tm gasos/any
ATÈS que, aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del
protocol de Kioto.
ATÈS que, la ubicació de la incineradora esta molt a prop de camps de conreu i
les emissions que produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el sol i
així entrarien a la cadena trofica.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya + Els Verds proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la ubicació de la planta incineradora de
biomassa en el Polígon Industrial de Can Tarres, per la seva proximitat a les
zones urbanes de les Franqueses del Vallès.
Segon.- DEMANAR al Ajuntament de La Garriga que no es concedeixi la
llicencia ambiental a la planta incineradora de biomassa en la ubicació actual, o
qualsevol altra ubicació que pugui afectar els veïns i veïnes de les Franqueses
del Vallès
Tercer.- PARTICIPAR com institució, en les campanyes que s’han endegat i
s’endeguin en contra de la planta incineradora de biomassa, així com estudiar
i/o endegar possibles accions administratives i/o legals, si fos necessari, per
defensar els interessos dels veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès en
front d’aquesta amenaça.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a l’ajuntament de la Garriga, al
Consell Comarcal del Vallés Oriental, al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al Consell del Poble de Llerona i a
l’associació Plataforma Antiincineradora del Congost.