TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dimarts, 21 de juliol de 2009

RODA DE PREMSA DEL 8 DE JULIOL DE 2009

La Plataforma antiincineradora del Congost, ha convocat aquesta roda de premsa arrel dels darrers acontaixaments en relació a la tramitació per part del grup Tamayo de la Planta de Biomassa al municipi de la Garriga.


PRINCIPALS ARGUMENTS JURÍDICS FORMULATS PER LA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST


1. CAL DEIXAR SENSE EFECTE EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL SOL·LICITADA ATENENT A LA INCOMPATIBILITAT D’USOS ENTRE LA PLANTA I EL PLANEJAMENT VIGENT EN LA ZONA ON ES PRETÈN UBICAR LA MATEIXA.

2. El Riu Congost, en el seu pas pel terme municipal de la Garriga i al costat dels terrenys on es troben situades les instal·lacions del grup TAMAYO, es troba inclòs dins la proposta catalana de llocs d’importància comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 aprovada per l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4735 del dia 6/10/2006).

3. L’EQUIPAMENT QUE ES PROJECTA I PEL QUE S’HA SOL·LICITAT LLICÈNCIA AMBIENTAL HA DE SER CONSIDERAT COM A SISTEMA GENERAL, I PER TANT CAL DENEGAR DITA LLICÈNCIA. A MÉS LA SEVA UBICACIÓ IMPLICARIA UNA REVISIÓ PRÈVIA DEL PLA GENERAL.

4. LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL AL SECTOR B-8 PRESENTADA EL PASSAT MES DE SETEMBRE VA CADUCAR PEL TRANSCURS DELS DOS MESOS SENSE PRONUNCIAMENT DE L’AJUNTAMENT.

5. EN CAP CAS ES POT ENTENDRE ATORGADA PER SILENCI ADMINISTRATIU LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, EN SER CONTRÀRIA AL PLANEJAMENT VIGENT.

6. En l’hipotètic cas que l’activitat que es vol implantar s’ajustés planejament, primer s’hauria de desenvolupar el sector B-8 mitjançant la tramitació del corresponent Pla Parcial, i prèvia descontaminació de sòls i del seu entorn.

7. LA PLANTA DE BIOMASSA ÉS INCOMPATIBLE AMB ELS USOS PREVISTOS PEL SECTOR DE SÒL DE SÒL URBANITZABLE B-8, ATENENT AL PREVIST EN L’ARTICLE 217 DE LES NNUU DEL PLANEJAMENT VIGENT.

8. L’AJUNTAMENT TOLERA UNA ACTIVITAT QUE ACTUALMENT ES DESENVOLUPA AL SECTOR B-8 DE LA GARRIGA, I QUE NO S’AJUSTA ALS PARÀMETRES URBANÍSTICS ESTABLERTS EN EL PLANEJAMENT VIGENT. NO ENS CONSTA QUE L'AJUNTAMENT HAGI INCOAT CAP EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA O D'ACTIVITAT DURANT AQUESTS ANYS.

9. SOBRE EL DRET A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: INEXISTÈNCIA D’UN DEBAT PÚBLIC SOBRE LA IDONEÏTAT DE LA UBICACIÓ PREVISTA I DE LES ALTERNATIVES EXISTENTS.

10. EN CAS DE DENEGAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, L’AJUNTAMENT NO HAURIA D’INDEMNITZAR L’EMPRESA REBROT I PAISATGE SL ATENENT A LA INCOMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT AMB EL PLANEJAMENT

11. PER TAL D’IMPLANTAR UNA NOVA ACTIVITAT DE PLANTA DE COGENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE BIOMASSA EN UNS TERRENYS ON S’HAN DESENVOLUPAT ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL SÒL CALDRIA APORTAR UN NOU INFORME PRELIMINAR DEL SÒL PER TAL DE DETERMINAR SI ELS SÒLS ESTAN CONTAMINATS, I ESPECIALMENT ATENENT A LA PROXIMITAT AL RIU CONGOST.

12. A tall d’informació els i volem dir que el increment d’edificabilitat que representaria l’aprovació del canvi puntual del Pla General de la Garriga passant del 3% al 35% d’edificabilitat, presentaria un augment de un 1.487% i l’estimació del augment de valor d’aquesta finca rondaria els 5 milions euros que traduït en pessetes seria aprox. 800 milions de pessetes. D’axó no se’n podria dir que es el típic “pelotazo”?

13. L’ajuntament no ha volgut donar crèdit, a l’informe mèdic presentat per la plataforma, però tampoc han aportat cap altre informe contradictori.