TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dilluns, 9 de juny de 2008

QUÈ HEM ACONSEGUIT AMB EL SEGON INFORME?

L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Delegació Territorial de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha emès un segon informe integrat sobre el projecte de planta de cogeneracio amb biomassa que l’empresa Rebrot i Paisatge promou a la Garriga.
Primer de tot hem d’aclarir que es tracta d’un informe ambiental favorable i no una llicència ambiental, aquesta la ha de concedir l’Ajuntament de La Garriga.

Què hem aconseguit amb aquest segon informe?

Tenint en compte que el projecte és el mateix, vàries coses:

1,- Focus emissors:
Reconeixement que hi ha dos focus emissors:
a) Caldera biomassa, sortida de gasos combustió biomassa
b) Caldera auxiliar de gas natural (aquest focus no figurava al primer informe) amb els valors màxims d’emissió.

Reconeixement de l’emissió de contaminants pels focus emissors:
a) Caldera biomassa: PST, NOx, SO2
b) Caldera gas natural: CO, NOx

2,- Emissions difuses:
Al primer informe textualment diu: “segons la documentació aportada no hi ha emissions difuses significatives”.

Al segon informe aquestes emissions apareixen i es dicten una sèrie de mesures preventives i correctores, a càrrec i control de l’empresa, per minimitzar els efectes de la descàrrega, manipulació i emmagatzematge de la biomassa. En resum “tancament de les instal·lacions on es duen a terme les operacions on es generin partícules.”

3,- Prescripcions tècniques en quan al tema d’emissions, que no figuren al primer informe:
a)” Els focus emissors hauran de ser d’alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l’atmosfera i estar adequats a la presa de mostres....”
b)”S’haurà de disposar de llibres de registre,(...),en què s’anotaran totes les mesures que s’hi efectuïn.
c)”Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es produeixin com a conseqüència de la manipulació de la biomassa vegetal i la circulació de camions.”


4,- Sistemes de monitorització en continu de les emissions només pel focus 1 (caldera de biomassa):
- Es disposarà de monitorització en continu dels següents paràmetres i contaminants:
Paràmetres: O2, humitat, pressió
Contaminants: NOx, PST, SO2

- No es contempla el monitoratge de dioxines ni furans.

- Es detallen les característiques dels sistemes de monitorització, els controls, els informes i comunicacions a realitzar.


Tots aquest canvis entre el primer i segon informe ens deuríem fer reflexionar. Ha d’estar la ciutadania vetllant contínuament pel que fan i deixen de fer el nostres representants?. El primer informe de l’OGAU, no era concloent? Ara, en el segon informe, reconeixen un nou focus emissor, l’emissió de contaminants, les emissions difuses, i obliguen la instal·lació d’un monitoratge en continu. Sinó haguéssim presentat cap al·legació aquests nous controls i mesures de seguretat no existirien i el contaminants no hi figurarien. I potser les obres ja haurien començat. HEM ESTAT NOSALTRES QUI, ARGUMENTANT LES NOSTRES AL·LEGACIONS, HEM ACONSEGUIT UN SEGON INFORME MÉS ELABORAT PERÒ QUE MALGRAT TOT NO RESPOND DEL TOT LES NOSTRES PREGUNTES.