TOT ESTÀ PER FER, TOT ÉS POSSIBLE

QUE NINGÚ ES PENSI QUE DESPRÈS DE L’APROVACIÓ INICIAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA JA NO HI HA RES A FER, ANS AL CONTRARI, ESTÀ ALLÀ ON VOLÍEM.

S’està treballant a nivell administratiu i preparant l’actuació judicial, si escau.

Però cal que seguim fer-nos sentir i que tant els Tamayo com els polítics de la Garriga sàpiguen que continuarem pressionant fins impedir que és faci la incineradora.

dimarts, 14 d’octubre de 2008

ENTREGA DE SIGNATURES A L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGAEl passat dia 13 d'octubre vàrem fer entrega de les signatures recollides contra el projecte de la planta de biomassa.
A continuació reproduim la instància que les acompanyava


Senyora:

Jordi Gràcia i Castro, amb NIF XX.XXX.XXXX, amb domicili a carrer XXXXXXXXXX de la Garriga, telèfon XXXXXXXXXX i amb correu electrònic XXXXXXXXX, en nom i representació de LA PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST.EXPOSA:


Que el sotasignant, amb el suport de 2.285 signatures que s’adjunten i les entitats: Associació de Veïns Barri de Ca n’Illa, Associació de Veïns Els Gorcs de Llerona, Ampa IES Vil·la Romana, Ampa Escola Giroi, ADQUIRA (Associació afectats productes químics i radiacions ambientals, Llançadora Associació d’Artistes, Associació Dones d’Ara, ICV de la Garriga, la CUP de la Garriga, Assemblea Joves La República-CAJEI, Residència Millet Park, Residència Reig, Vida Interior, S.L., Gran Hotel Balneari Blancafort, Termes La Garriga, ens manifestem contraris a la instal·lació del projecte de planta de cogeneració d’energia amb biomassa, presentada per l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L. pels següents motius:

a) Indefinició del projecte
b) Proximitat al nucli urbà
c) L’augment de tràfic pesant
d) La falta de garanties dels efectes innocus sobre la salut de les emissions
e) Els possibles efectes ambientals no estudiats
f) La modificació del Pla General Urbanístic
g) La mancança d’estudis independents sobre la viabilitat econòmica, industrial, ambiental i ecològica d’aquesta instal·lació energètica i del seu sistema d’extracció de biomassa.
h) La falta d’un estudi d’impacte ambiental que determini amb tot rigor científic, els efectes sobre la salut de les personesPer tot això,

SOL·LICITA

Que d’acord amb els motius exposats, l’equip de govern municipal que vostè representa en nom de l’Ajuntament, rebutgi l’atorgament de la llicència ambiental a l’esmentat projecte de planta de cogeneració d’energia amb biomassa presentat per l’empresa Rebrot i Paisatge, S.L., així com no realitzi la requalificació urbanística sol·licitada per l’empresa promotora de la planta.

La Garriga, 13 d’octubre de 2008


Signatura:D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de Documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament.
SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1 comentari:

Anònim ha dit...

Ara faria falta recollir les firmes del SI a la Biomassa.
Jo firmaria SI a la Biomassa, amb control es clar. I votaria SI per una raó molt sencilla, e denotat que vostes fan servir la por per espantar a la població.
Mentre els partidaris del SI aporten estudis seriosos i fan aportacions cientifiques... vostes fan hipotesis, alarmen a la població i creen malestar entre els veins (elsllençols blancs).


El dia que portem anys amb la BIOMASSA i no ens hagem mort, ens el contrari visquem millor hauran de demanar perdó a la població per el seu alarmisme i ganes de provocar malestar.

a veure quan tardareu en eliminar aquest escrit...